Så beräknas hållbarhetsdeklarationen

Hållbarhetsdeklarationerna bygger på Hållbar livsmedelskedjas urval av tio parametrar för hållbar livsmedelsproduktion, som i sin tur bygger på FN:s globala mål för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Datan som beräkningarna baseras på kommer från oberoende källor såsom RISE, FAO, World Bank, WWF och BSCI. Parametrarna och datan som ingår i hållbarhetsdeklarationen är:

1. Biologisk mångfald

Parametern mäter hur produkten påverkar biologisk mångfald, naturliga ekosystem och ekosystemtjänster. Här använder Coop Environmental Performance Index (EPI) som är ett mått på ett lands risk för negativ påverkan på den biologiska mångfalden. EPI tas fram av Yale University och Columbia University tillsammans med World Economic Forum. Som komplement används certifieringar och produktionsmetoder som skyddar eller gynnar den biologiska mångfalden.

2. Klimat

Parametern hanterar hur produkten bidrar till växthusgaser och/eller andra skadliga utsläpp till luften. För att mäta parametern klimat använder vi oss av måttet koldioxidekvivalenter per kilo produkt. Data för koldioxidekvivalenter per kilo produkt hämtar vi från RISE (Research Institute of Sweden) som har gjort en databas med ca 3 500 artiklar. 

3. Bördighet

Denna parameter mäter hur produkten påverkar bördighet och god markstruktur. För att mäta bördighet och därmed också erosion använder vi ett mått på kol i markskiktet. Högt kolvärde innebär stor bördighet. Då finns det gott om rottrådar, rötter och annat material och många markorganismer i markskiktet som binder marken, bygger upp möjligheter till att binda näring och vatten, skapar förutsättningar för nödvändiga markorganismer att leva i marken och ”röra om” där.

Vi använder oss av data från FAOSTAT vilket är FN:s data över livsmedel och jordbruksproduktion för över 245 länder och territorier från 1961 fram till idag. 

4. Vatten

Vatten är avgörande för produktion av livsmedel. Parametern hanterar hur vattenresurser nyttjas och hur vattenkvalitet i omgivningen påverkas.

Här använder vi data från Water Risk Filter som är WWF:s verktyg. Verktyget omfattar flera aspekter av vatten i ett land såsom naturliga förutsättningar och regelverk.

5. Bekämpningsmedel

Vi menar här bekämpningsmedel som inte är naturliga. Det är ofta specifika bekämpningsmedel som selektivt minskar skadeverkningar av parasiter som svamp, insekter eller andra växter som inte ska växa där exempelvis odling sker. Vissa bekämpningsmedel är bredare i sin påverkan och slår även ut andra insekter som är nödvändiga för bördigheten.

Den mest tillförlitliga och användbara data som finns för att spegla användning av bekämpningsmedel är den statistik över bekämpningsmedelsrester i livsmedel som finns inom EU. Statistiken omfattar både livsmedel producerade inom EU och de som importeras från utomeuropeiska länder.

6. Övergödning

För mycket näring (gödsel) oavsett konstgödsel eller annan gödsel, leder till övergödning. Parametern hanterar hur läckage av växtnäring till omgivande miljö minimeras. Vi mäter här mängd mineralgödsel per hektar, dvs bara konstgödsel. Stallgödsel och gröngödsel inkluderas inte i måttet. Detta är en brist men vi kan idag inte hitta något totalmått på gödselanvändning.

7. Djuromsorg och antibiotika

Djurens välfärd och sättet att skapa en god uppväxtmiljö för djuren är viktigt för Coop. Vi ställer hårda krav på stallar, antal djur per yta, tillgång till betesmark och flera andra aspekter.

För att bedöma djuromsorg använder vi Animal Protection Index som är framtaget av flera etablerade djurskyddsorganisationer och värderar förekomsten av lagstiftning i 50 länder samt styrkan i lagstiftningen. För att bedöma risken för en oansvarig antibiotikaanvändning tittar vi på landets försäljning av antibiotika.

8. Arbetsförhållanden

Denna parameter hanterar goda och säkra arbetsförhållanden. Brister i arbetsförhållanden mäts med av ett lands ”overall risk” i Amfori BSCIs Risk Country Calssification. På det sättet kan vi synliggöra om en produkt kommer från ett riskland. Amfori BSCIs Risk Country Classification publiceras årligen och baseras på Världsbankens Worldwide Governance Indicators som omfattar Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government, Regulatory Quality, Rule of Law och Control of Corruption. Overall risk (OR) är den genomsnittliga poängen av dessa indikatorer och är en siffra mellan 0-100 där 100 är det bästa.  

9. Lokalbefolkning

Parametern hanterar hur produktionen respekterar lokalbefolkningars ägande och traditionella nyttjande, bidrar till lokal försörjning och utveckling, samt skyddar höga bevarandevärden.

Påverkan på lokalbefolkningen mäts med Amfori BSCIs klassning av länder utifrån rättsstatsprincipen (Rule of Law). Rule of law blir ett generellt och övergripande mått att mäta olika länders tillämpning av mänskliga rättigheter och den struktur av lagar och domstolar i ett land som stödjer jämställdheten mellan alla medborgare, säkerställer en styrning och förhindrar maktmissbruk.

10. Lagefterlevnad och spårbarhet

Parametern hanterar hur produktionen uppfyller gällande lagstiftning och säkerställer transparens och spårbarhet i råvarukedjan. Spårbarheten på varor är avgörande för livsmedelssäkerhet men även för att säkerställa att inte korruption uppstår eller att det är dåliga arbetsförhållanden eller felaktiga produktionsmetoder.

Lagefterlevnad och spårbarhet mäts med Amfori BSCIs klassning av länder utifrån både ”Control of Corruption” som tittar på risken för korruption, samt indikatorn ”Regulatory Quality” som visar på en regerings förmåga att genomföra sund politik och regleringar. Certifieringar som verifierar lagefterlevnad och spårbarhet ger produkten en bättre värdering.

Exempel på spindeldiagram utifrån de 10 parametrarna:

Så beräknas en hållbarhetsdeklaration

För var och en av de tio parametrarna har vi värderat varans ingredienser på en skala utifrån de olika vetenskapliga databaserna, statistik och forskning. På det sättet får vi fram avtrycket som vårt livsmedel har, både enskilda (t ex en gurka) och sammansatta produkter (t ex färdiga frysta middagsrätter). Samtliga produkter som hållbarhetsdeklareras får en värdering (score) på en femgradig skala inom respektive parameter. Ju lägre siffra på en parameter, ju lägre är avtrycket. För att visualisera deklarationen och göra så tydligt som möjligt för konsumenten visas deklarationen i form av ett ”spindeldiagram”. Mindre yta i spindeldiagrammet betyder mindre påverkan på jordens resurser, klimatet och samhället.
Exakt hur vi räknar, vilka metoder och forskningsrön vi valt och vad vi har satt för gränsvärden har vi satt samman i ett regelverk. Regelverket kommer revideras regelbundet, eftersom det hela tiden kommer nya rön och källor för värderingar. Det gör vi gärna tillsammans med andra. Hela regelverket för hur vi beräknar hållbarhetsdeklarationerna hittas här.

Kontinuerlig utveckling

Hållbarhetsdeklarationen är under kontinuerlig utveckling och uppdateras regelbundet med de senaste datakällorna, utfallet för en produkt kan därför ändras om nya fakta framkommer. Då vårt arbete ligger i framkant är parametrarna under ständig utveckling. Vårt mål med de nya hållbarhetsdeklarationerna är att de ska fungera just som en vägledning och guide för våra kunder och för oss själva i våra inköp.

Frågor och svar om hållbarhetsdeklarationen