leverans

Köpvillkor

Genom att lägga en order hos Coop samtycker du till följande villkor och regler.

Med ”Coop” avses:

Coop Sverige AB, organisationsnummer 556710–5480

Adress: 171 88 Solna

E-post: handla@coop.se

Momsregistreringsnummer: SE556710548001

Allmänt

Denna version av dessa allmänna villkor gäller från 2022-04-06. Coop tillhandahåller ett e-handelssystem för köp och försäljning av varor via Internet från konsumentföreningar i Coops koncern (”Coops e-handel”). Försäljning via Coops e-handel sker till både privatpersoner och företag och den som lägger en order och därigenom accepterar dessa villkor kallas för ”Kund”. Säljare är den konsumentförening som driver den butik som Kund väljer att köpa av. Säljarens kontaktuppgifter framgår i samband med beställning och denne företräds i köp via Coops e-handel av Coop. Den version av dessa villkor som är tillämplig på Kunds beställning är den version av villkoren som Kunden accepterar i direkt samband med att Kunden lägger beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor inför varje ny beställning. Villkoren tillsammans med Kundens accepterade beställning utgör avtalet mellan Kunden och aktuell konsumentförening inom Coop. Avtalet gäller från det att beställningen accepteras fram till dess båda parter har fullgjort sina skyldigheter, om det inte sägs upp dessförinnan.

Coop förbehåller sig rätten att bedöma om Kund ska registreras som privatperson eller som företag och kan ändra Kunds registrering. Vid sådan ändring informeras Kund av Coop via e-post. Endast privatperson över 18 år eller representant för företag med rätt att ingå avtal på uppdrag av sådant företag har rätt att registrera sig och utföra inköp via Coops e-handel.  

Varor sålda via Coops e-handel får inte inom ramen för näringsverksamhet säljas vidare eller på annat sätt överlåtas till tredje part utan Coops uttryckliga skriftliga samtycke.

När Kund slutfört en beställning kommer Coop att bekräfta Kunds beställning. Detta sker dels genom ett meddelande på hemsidan och dels genom e-post till den e-postadress Kund angivit. När Coop har inventerat och packat Kundens beställning skickas ett kvitto till Kunden. Coop uppmanar Kund att spara orderbekräftelse och kvitto för eventuella kontakter med Coop. Orderbekräftelse och kvitto finns även tillgängligt på Coop.se i inloggat läge under Mina Sidor.

Kunden är medveten om att de varor som Kunden beställer kan vara slutsålda. Vilka varor som till slut omfattas av köpet framgår av kvittot.

Prenumerationer

Kunden kan välja att prenumerera på varor. De angivna varorna köps då återkommande per det tidsintervall som har valts av Kunden. Kunden kan när som helst välja att avsluta sin prenumeration på samma sätt som gäller för en avbokning enligt nedan. Vad som anges om avbokning gäller även för individuell leverans som omfattas av prenumerationen när denna sägs upp.

Priser och avgifter

Priserna för de beställda varorna är de priser som anges i Coops e-handel vid tiden för Kunds beställning. Vid prenumeration kan priset för varorna vara föremål för ändring från tid till annan och då gäller istället för varje leverans det pris som anges på Coop.se dagen före just den leveransen. Alla priser är angivna inklusive moms vid inloggning som privatperson, alternativt exklusive moms vid inloggning som företag. I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges. Coop reserverar sig för eventuella uppenbara felskrivningar avseende pris eller annan information på Coops e-handel.

Varje beställning via Coops e-handel kan komma att bli föremål för leveransavgift. Leveransavgiften beror på en mängd faktorer och specificeras i sammanställningen innan Kund bekräftar sin beställning.

Vissa av de varor Coop säljer prissätts baseras på varornas vikt. Då det inte går att fastställa viktbaseradepriser på varor med exakthet vid beställningstillfället, baseras priset i kundkorgen på den uppskattade vikt som anges på hemsidan. Varan vägs när Kunds beställning plockats ihop och priset på varan korrigeras utifrån den korrekta vikten, vilket anges på kvittot. Kund betalar alltid för varans korrekta vikt.

Priset per tom kasse anges vid beställning.  Kund betalar för det antal kassar som behövs för att leverera beställningen. Antal kassar framgår därför inte av sammanställningen på hemsidan utan påförs Kunds beställning efter att varorna plockats ihop och framgår av kvittot.

Betalningsmetoder

De betalningsmetoder som godtas anges i början av beställningsprocessen. Betalning kan göras med antingen bank- eller kontokort från Visa/MasterCard/ Coop matkonto/Amex/banköverföring eller mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Företagskunder kan vidare använda inköpstjänsten. Coop ansvarar inte för de betaltjänster som Kunden använder.

Vid betalning reserveras beställningens totala värde med ett tillägg om ytterligare 15% av de beställda varornas värde. Reservationen i fråga görs för att vissa varors pris är beroende på vikt och därför kan variera. Om du justerar din order kan det påverka reservationen. På upphämtnings-/leveransdagen när beställningen har plockats ihop för upphämtning/leverans och kvittot skickats till Kund debiteras angivet kort med den slutliga kostnaden för ordern.  

Coop accepterar av säkerhetsskäl inte betalning med kontanter eller checkar. Vid fakturering debiteras en faktureringsavgift vilken anges innan Kunden lägger sin beställning.       

Leverans och upphämtning

Leveransen av Kunds varor sker - om inte annat anges - till den adress Kund angivit som leveransadress vid registrering. Det åligger Kund att ange den adress som leveransen ska ske till och därmed ge Coop möjlighet att leverera till rätt adress. Kund ska se till att det är framkomligt fram till Kunds dörr, så att Coop kan leverera.

I samband med beställning väljer Kund en tid för leverans eller upphämtning. Om inte annat särskilt avtalats skriftligen ska Kund tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen.

Om Kund inte tar emot eller hämtar varorna på den överenskomna tiden har Coop har rätt att debitera Kund som om mottagande/upphämtning hade skett. Om köpet därefter ej genomförs kommer Coop att kreditera mottagen betalning. Coop äger även rätt att ta ut en schablonavgift om 300 kr för de kostnader som Coop ådrar till följd av uteblivet mottagande/hämtning. Kunden rekommenderas att ta kontakt med kundtjänst vid uteblivet upphämtande/mottagande för att ordna ny tid för leverans/hämtning.

Om Coop så begär det ska Kunden, efter att ha tagit emot beställda varor, kvittera mottagandet av varorna.

Vid leverans eller hämtning av varor med åldersbegränsningar t.ex. alkoholhaltiga drycker, energidrycker, receptfria läkemedel och/eller tobaksvaror kan ålderskontroll komma att utföras.  Om Kunden vid sådan kontroll inte kan styrka att denne uppfyller ålderskravet kommer varorna inte att lämnas ut till Kunden vid ett sådant tillfälle och det behandlas därmed som ett uteblivet mottagande/upphämtning i enlighet med vad som anges ovan.

Ändring/avbokning av leverans

Kund kan avboka eller ändra sin beställning fram till den tidpunkt för makulering eller ändring av beställningen som anges i orderbekräftelsen.

Avbokning av Coop Matkasse för avhämtning skall ske senast tisdag 23:59 veckan inför den vecka då avhämtningsdag i butik inträffar.

Skulle Kund avboka beställning efter ovanstående tidpunkt har Coop rätt att debitera leveransavgift samt värdet av eventuella varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla och som inte kan levereras vid annat tillfälle.

Avbokning/ändringar kan göras i inloggat läge på coop.se innan sista tidpunkten för ändringar eller avbokning inträffat. För ändringar eller avbokning efter den tidpunkten behöver Kund kontakta Coops kundservice.

Ångerrätt

Kunder som är konsumenter har ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av varor. Om köpet avser flera varor eller en vara som består av flera delar, börjar ångerfristen löpa den dag då Kunden får den sista varan respektive den sista delen av varan i sin besittning.

Ångerrätten gäller inte varor som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten, snabbt kan försämras eller bli för gamla och gäller därför inte sådana dagligvaror från Coop. Ångerrätten gäller inte heller lösnummer av tidningar eller tidskrifter.

Konsument som vill utöva sin ångerrätt kan kontakta Coops kundservice. Det finns även ett standardformulär för utövande av ångerrätt som finns bilagt härtill. För att Kund ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Kund sänder in sitt meddelande om att Kund tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kund som vill ångra sitt köp ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller skicka tillbaka varan/varorna till Coop på Kundens bekostnad. Kund är skyldig att ersätta Coop för en varas värdeminskning i den mån den beror på att Kund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Verkan av utövad ångerrätt

Om Kund utövar sin ångerrätt kommer Coop att betala tillbaka det belopp Kunden har erlagt till Coop för varorna som omfattas av ångerrätten. Återbetalning sker även avseende leveranskostnaderna för varorna som är föremål för ångerrätt (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). När inte alla varor som har levererats vid ett tillfälle blir föremål för Kundens utövande av sin ångerrätt kommer en proportionerlig del av leveranskostnaden i enlighet med ovan som motsvarar varornas andel av leveransen att återbetalas. Coop har rätt att göra avdrag för en varas värdeminskning i den mån den beror på att Kunden har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Om inte Coop ska hämta varorna som Kunden väljer att lämna tillbaka ska Kunden bekosta leveransen av varorna till Coop. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag Kunden visar att varorna har sänts tillbaka till Coop eller Coop har mottagit varorna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kund själv har använt för köpet, om Kund inte uttryckligen kommit överens med Coop om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta Kund något.

Konsumenters reklamation

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i gällande konsumentskyddslagstiftning är fel på en vara har Kund rätt att reklamera felet. Reklamation ska ske till Coop inom skälig tid efter det att Kund märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kund upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Reklamerar Kunden inte inom tre år från det att denne har tagit emot varan, förlorar Kunden rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationer görs enklast till Coops kundservice.

Garanti

På vissa varor lämnar Coop garanti. Information om utfästelsens innehåll anges i förekommande fall vid köpet och i orderbekräftelsen. Garantin påverkar inte Kundens rättigheter enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

Vid reklamation på grund av avvikelse från garantin inom angiven garantitid ska Coop meddelas. Detta kan enklast göras i inloggat läge på coop.se under Mina Beställningar/reklamera eller genom att kontakta Coops kundservice. Är en garantivara felaktig och sker korrekt reklamation inom angiven garantitid har Kund rätt till de åtgärder som finns tillgängliga vid fel enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning. Ersättningsvara levereras i enlighet med vad som överenskommes mellan Kund och Coops kundservice. 

Coops ansvar i relation till företagskunder

Coop ska inte vara ansvarig för företagskundens indirekta eller påföljande skador, inbegripet någon förlust av verksamhet, produktion, besparingar eller vinst, till följd av Coops brott mot parternas avtal, oaktsamhet eller annat agerande. Coops ansvar för direkta skador är begränsat till den ersättning som företagskunden har erlagt under avtalet. Dessa begräsningar ska inte gälla vid förlust som är orsakad av Coops avsiktliga överträdelse eller grova oaktsamhet eller där Coops ansvar inte får begränsas under tillämplig lag.

Skulle Coop på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Coops kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer Coop alltid att vidta rimliga ansträngningar för att kunna utföra sina åtaganden.

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda Coops sida är Kunds ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till Coop och alla beställningar där Kunds inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta Coop i den händelse att hela eller delar av Kunds inloggningsuppgifter har eller misstänks ha hamnat i orätta händer.

Personuppgifter
När du handlar på Coop behandlar vi dina personuppgifter. För all information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar vi i vår integritetspolicy Information till dig som är kund eller medlem i vårt medlemsprogram | Coop och i vår cookiepolicy Cookiepolicy | Coop.

Allmänt

En del av den verksamhet som omfattas av detta Avtal är föremål för tillstånd från Livsmedelsverket.

Avtalet arkiveras och hålls tillgängligt för dig under din profil på www.coop.se och kan även begäras ut av kundtjänsten.

Coop är medlem i Svensk Dagligvaruhandel. Branschriktlinjer och överenskommelser finns tillgängliga på Svensk Dagligvaruhandels hemsida.

Tillämplig lag och tvist

Om Kund är konsument har denne möjlighet att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare, eller till den europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning. Coop följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige. Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor.

Ångerrätt

Konsument har ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla. Ångerrätten gäller inte heller tidningar eller tidskrifter.

Kund kan därför inte ångra köp av matvaror, däremot exempelvis ljus, servetter och hem- och hygienartiklar.

Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta Coops kundservice. Det finns även ett standardformulär för utövande av ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kund som vill ångra sitt köp ska skicka tillbaka varan till Coop på Kundens bekostnad. Kund är skyldig att ersätta Coop för en varas värdeminskning i den mån den beror på att Kund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de produkter som omfattas av ångerrätt. Återbetalning sker även avseende en proportionerlig del av leveranskostnaderna (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet avseende de ångrade produkterna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

 

Reklamation

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Coops kundservice och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

 

Vara

Beställningsdatum

Beställningsnummer

Orsak till reklamationen/felet

E-post eller telefonnummer till Kund

Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till Coops kundservice återfinns högst upp på sidan.

Coop ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt leveransavgiften eller proportionerlig del därav.

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Coop förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

 

Garanti

På vissa varor lämnar Coop garanti. Garantitiden anges i förekommande fall i samband med köpet och på Kunds kvitto.

Vid reklamation på grund av fel på en garantivara inom angiven garantitid ska Coops kundservice kontaktas. Kund ska därvid kunna presentera samma uppgifter och underlag som vid reklamation enligt ovan. Är en garantivara felaktig och sker korrekt reklamation inom angiven garantitid har Kund rätt till en ny likvärdig vara. Ersättningsvara levereras i enlighet med vad som överenskommes mellan Kund och Coops kundservice.

 

Force majeure

Skulle Coop på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Coop kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer Coop alltid att i möjligaste mån kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt kompensera Kund.

 

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda Coops sida är Kunds ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till Coop och alla hos Coop lagda handla hemma beställningar där Kunds inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta Coop i den händelse att hela eller delar av Kunds inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer.

 

Personuppgifter

Coop behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges på https://www.coop.se/Globala-sidor/Om-webbplatsen/personuppgifter/

 

Övrigt 

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende tjänsten Coop skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen coop.se gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies.