leverans

Köpvillkor

Genom att lägga en order hos Coop samtycker du till följande villkor och regler.

Tjänsterna på Coop.se tillhandahålls av:

Coop Sverige AB, organisationsnummer 556710-5480

Adress: 171 88 Solna

E-post: handlahemma@coop.se

Momsregistreringsnummer: SE556710548001

Coop Sverige AB benämns nedan som ”Coop”.

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från 2018-11-07. Försäljning via coop.se sker till både privatpersoner och företag nedan gemensamt kallade ”Kund”. Varor som köps via coop.se tillhandahålls av olika juridiska personer beroende på var varorna ska levereras eller hämtas. Kund betalar dock alltid med befriande verkan till Coop och Coop företräder anslutna juridiska personer gentemot Kund i samtliga avseenden som rör köp via coop.se. Av Kunds kvitto framgår vilken juridisk person som säljer varor till Kund.

Coop förbehåller sig rätten att bedöma om Kund ska registreras som privatperson eller som företag och kan ändra Kunds registrering. Vid sådan ändring informeras Kund av Coop via e-post. Endast privatperson eller representant för företag som är över 18 år har rätt att registrera sig och utföra inköp via coop.se. Chauffören kan komma att utföra ålderskontroll i samband med leverans av beställning innehållande öl, receptfria läkemedel och/eller tobaksvaror.

De villkor som är tillämpliga på Kunds beställning via coop.se är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.

Varor sålda via coop.se får inte säljas vidare eller på annat sätt överlåtas till tredje part utan Coops uttryckliga skriftliga samtycke.

Coop förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Detta sker dels genom ett meddelande på hemsidan och dels genom e-post till den e-postadress Kund angivit. Beställningsbekräftelse innebär inte att avtal om köp har slutits.

Coop tar endast emot beställningar med ett totalt artikelvärde av 500 kronor eller därutöver, förutom då beställningen avser ”Coop Matkasse”. ”Coop Matkasse” kan beställas även om det totala artikelvärdet för ”Coop Matkasse” understiger 500 kronor.

Coop reserverar sig för eventuell slutförsäljning av beställd vara på coop.se. Först sedan Kund erhåller leveransbekräftelse har avtal om köp slutits mellan Coop och Kund.

 

Priser och avgifter

Priserna för de beställda varorna är priset som anges på coop.se vid tiden för Kunds beställning. Alla priser är angivna inklusive moms vid inloggning som privatperson, alternativt exklusive moms vid inloggning som företag. I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges. Coop reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på coop.se.

Varje beställning via coop.se kan komma att bli föremål för leveransavgift. Leveransavgiften beror på en mängd faktorer och specificeras i sammanställningen innan Kund bekräftar sin beställning.

Då det inte går att fastställa priset på varor som säljs för ett pris per kilo eller per en annan viktenhet med exakthet vid beställningstillfället, baseras priset i kundkorgen på den uppskattade vikt som anges på hemsidan. Varan vägs när Kunds beställning plockats ihop och priset på varan korrigeras utifrån den korrekta vikten. Kund betalar alltid för varans korrekta vikt.

Kund betalar för det antal kassar som behövs för att leverera beställningen. Antal kassar framgår därför inte av sammanställningen på hemsidan utan påförs Kunds beställning efter att varorna plockats ihop.

 

Betalningsmetoder

Betalning kan göras med antingen bank- eller kontokort från Visa/MasterCard/American Express/Diners/MedMera-Konto/KF Inköpskort eller mot faktura efter sedvanlig kreditprövning.

Vid kortbetalning reserveras det totala ordervärdet och ytterligare 10% av de beställda varornas värde. Reservationen på ytterligare 10% görs för att vissa varors pris är beroende på vikt och därför kan variera.  När beställningen har plockats ihop för leverans debiteras angivet kort med den slutliga kostnaden för ordern.  

Skulle angivet kort inte kunna debiteras på leveransdagen har Coop rätt att göra nya försök att debitera angivet kort under kommande 5 arbetsdagar, alternativt skicka faktura på köpet till Kund. Inga kortuppgifter sparas av Coop utan endast referensnummer nyttjas i dialog med DIBS Payment Services AB (publ) som tillhandahåller betalningslösningen för coop.se. DIBS Payment Services AB (publ) är PCI-certifierat.

Coop accepterar inte betalning med kontanter eller checkar. Vid fakturering debiteras en faktureringsavgift som för närvarande är 29 kr inklusive moms.

Coop har rätt att vid misslyckad debitering låta bli att leverera eller neka avhämtning.

För Coop Matkasse som avhämtas i butik gäller följande:

Skulle angivet kort ej kunna debiteras på debiteringsdagen (vilket är onsdagen inför kommande avhämtningsdag), äger Coop rätt att göra nya försök att debitera angivet kort innan avhämtning, alternativt skicka faktura på köpet till kund. Coop har rätt att vid misslyckad debitering neka avhämtning.

                            

Leverans

Leveransen av Kunds varor sker - om inte annat anges - till den adress Kund angivit vid registrering. Kund har alltid möjlighet att ändra adress, tillfälligt eller permanent, under Mina uppgifter på coop.se. Det åligger Kund att hålla Coop uppdaterad med korrekta kunduppgifter och därmed ge Coop möjlighet att leverera till rätt adress. Kund ska se till att det är framkomligt fram till Kunds dörr, så att Coop kan leverera.

Om inte annat särskilt avtalats skriftligen ska Kund tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen. Finns inte någon mottagare av leveransen på plats returneras leveransen till Coop och Coop har rätt att debitera Kund en avgift om 300 kronor.

 

Ändring/avbokning av leverans

Kund kan avboka beställning fram till dagen före leverans. Sista tidpunkt för makulering framgår i orderbekräftelsen.

För leverans 06.00 - 08.00, 07.00 – 09.00 och 08.00 – 10.00 ska beställningen ske senast 12.00 dagen före leverans och kan ej makuleras eller ändras efter kl 12.00.

Skulle Kund avboka beställning efter ovanstående tidpunkt har Coop rätt att debitera leveransavgift samt värdet av eventuella lättförgängliga varor som inte kan levereras vid annat tillfälle.

Avbokning av Coop Matkasse för avhämtning skall ske senast tisdag 23:59 veckan inför kommande avhämtningsdag i butik.

Coop friskriver sig från ersättningskrav från företagskunder för eventuell merkostnad som kan uppstå i samband med att vår leverans inte är korrekt, brister, blir sen eller annat.

Ångerrätt

Konsument har ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla. Ångerrätten gäller inte heller tidningar eller tidskrifter.

Kund kan därför inte ångra köp av matvaror, däremot exempelvis ljus, servetter och hem- och hygienartiklar.

Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta Coops kundservice. Det finns även ett standardformulär för utövande av ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kund som vill ångra sitt köp ska skicka tillbaka varan till Coop på Kundens bekostnad. Kund är skyldig att ersätta Coop för en varas värdeminskning i den mån den beror på att Kund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de produkter som omfattas av ångerrätt. Återbetalning sker även avseende en proportionerlig del av leveranskostnaderna (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet avseende de ångrade produkterna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

 

Reklamation

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Coops kundservice och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

 

Vara

Beställningsdatum

Beställningsnummer

Orsak till reklamationen/felet

E-post eller telefonnummer till Kund

Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till Coops kundservice återfinns högst upp på sidan.

Coop ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt leveransavgiften eller proportionerlig del därav.

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Coop förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

 

Garanti

På vissa varor lämnar Coop garanti. Garantitiden anges i förekommande fall i samband med köpet och på Kunds kvitto.

Vid reklamation på grund av fel på en garantivara inom angiven garantitid ska Coops kundservice kontaktas. Kund ska därvid kunna presentera samma uppgifter och underlag som vid reklamation enligt ovan. Är en garantivara felaktig och sker korrekt reklamation inom angiven garantitid har Kund rätt till en ny likvärdig vara. Ersättningsvara levereras i enlighet med vad som överenskommes mellan Kund och Coops kundservice.

 

Force majeure

Skulle Coop på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Coop kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer Coop alltid att i möjligaste mån kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt kompensera Kund.

 

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda Coops sida är Kunds ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till Coop och alla hos Coop lagda handla hemma beställningar där Kunds inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta Coop i den händelse att hela eller delar av Kunds inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer.

 

Personuppgifter

Coop behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges på https://www.coop.se/Globala-sidor/Om-webbplatsen/personuppgifter/

 

Övrigt 

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende tjänsten Coop skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen coop.se gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies.