Coops hållbarhetsdeklaration

Nu tar Coop nästa steg för att du som konsument ska kunna få vägledning i dina val med hållbarhetsdeklarationen – en deklaration av varor som visar produktens påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle.

Livsmedel som säljs idag måste enligt lag ha en medföljande innehållsdeklaration där alla ingredienser listas. Nu tar Coop nästa steg med hållbarhetsdeklarationen – en deklaration av varor som visar produktens påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle. Coops hållbarhetsdeklaration tar ett helhetsgrepp om produktens hållbarhetsavtryck. Vi vill förenkla både för dig som kund och för oss själva att successivt förbättra hållbarhetsavtrycket i vårt sortiment. 

Samtidigt vill vi visa att hållbarhet är komplext, och att många olika faktorer påverkar vad som är hållbart. Datan och metodiken som vi baserar våra hållbarhetsdeklarationer på planerar vi att tillgängliggöra öppet vilket gör att vem som helst i branschen kan följa efter och börja hållbarhetsdeklarera alla livsmedel.  

Hållbarhetsdeklarationerna testas och utvecklas just nu. Vi beräknar att hållbarhetsdeklarationerna är tillgängliga för dig som kund fullt ut i april 2021.

Bygger på FNs 17 globala mål

Hållbarhetsdeklarationen kommer att bli den mest heltäckande hållbarhetsbedömningen av livsmedel som finns i livsmedelsbranschen idag. För att ha en så gedigen plattform som möjligt bygger våra hållbarhetsdeklarationer på ”Hållbar livsmedelskedjas" urval av tio parametrar för hållbar livsmedelsproduktion, som i sin tur bygger på FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Hållbar livsmedelskedja är ett initiativ från WWF där branschens stora aktörer medverkar. Idag ingår Coop tillsammans med 15 av de största aktörerna inom livsmedelsbranschen i Sverige i Hållbar livsmedelskedja.

10 parametrar

Utifrån de tio parametrarna som Hållbar livsmedelskedja fastställt använder vi vetenskapligt baserade källor för att klassificera produktionsländer eller råvaror. Parametrarna beräknas utifrån vilka råvaror som ingår i produkten, vilket ursprungsland dessa råvaror kommer från, var sluttillverkningen skett samt eventuella certifieringar på produkten. Samtidigt ska man vara medveten om att vårt arbete ligger i framkant och många parametrar kommer att vara under utveckling. Här är vi öppna för samarbete och ser gärna alla möjligheter till förbättringar av metodik, nya och bättre källor och rön. Vi har redan flera samarbeten på gång.

Ett verktyg i våra inköp

Hållbarhetsdeklarationerna kommer att vägleda oss på Coop när vi arbetar för att skapa ett mer hållbart sortiment i våra butiker. Vi skapar ett styrsystem som ska användas vid inköp av alla våra matvaror. Styrsystemet är helt kopplat till hållbarhetsdeklarationerna vilket gör att vi successivt kommer att förbättra hållbarheten för varje kategori, tillsammans med våra leverantörer. Vi kommer ta fram hållbarhetsdeklarationer för alla våra livsmedel. Det kommer vara en del av vår inköpsprocess. Genom våra deklarationer kommer vi också ha möjlighet att sätta mål inom respektive hållbarhetsaspekt för hela Coops matvaruutbud.

...och ett verktyg för dig som konsument

Många av våra kunder vill ha mer information om varors påverkan på miljö och samhälle. Genom att visa hållbarhetsdeklarationer för alla våra livsmedel vill vi hjälpa till att fatta medvetna beslut. Som kund kommer du kunna se hållbarhetsdeklarationer på alla våra livsmedel, totalt ca 17000 varor. Med hållbarhetsdeklarationen vill vi ge en möjlighet att se inte bara t ex klimatfrågorna utan även flera områden kopplat till hållbar utveckling. Det ger dig som kund en bild av hållbarhetsfrågans olika aspekter och en större möjlighet att göra ett medvetet val.

10 parametrar i hållbarhetsdeklarationen

För att ta fram en hållbarhetsdeklaration värderar vi alla våra livsmedel (ca 17 000 varor) ända ner på ingrediensnivå utifrån tio parametrar. De tio parametrarna är biologisk mångfald, klimat, bördighet, vatten, bekämpningsmedel, övergödning, djuromsorg och antibiotika, arbetsförhållanden, lokalbefolkning samt lagefterlevnad och spårbarhet. För var och en av de tio parametrarna har vi värderat varans ingredienser på en skala för utifrån vetenskapliga databaser, statistik och forskning. På det sättet får vi fram avtrycket som vårt livsmedel har, både enskilda (t ex en gurka) och sammansatta produkter (t ex färdiga frysta middagsrätter).

För att visualisera deklarationen och göra så tydligt som möjligt visas deklarationen i form av ett ”spindeldiagram”. Mindre yta i spindeldiagrammet betyder mindre påverkan på jordens resurser, klimatet och samhället.

Hållbarhetsdeklarationerna fokuserar på påverkan i primärproduktionen eftersom det är där en produkts största avtryck sker. Inom vissa områden, såsom arbetsförhållanden samt lagefterlevnad och spårbarhet, inkluderas även tillverkningen. Läs mer om de olika parametrarna här. Exakt hur vi räknar, vilka metoder och forskningsrön vi valt och vad vi har satt för gränsvärden har vi satt samman i ett regelverk. Regelverket kommer revideras regelbundet, eftersom det hela tiden kommer nya rön och källor för värderingar. Det gör vi gärna tillsammans med andra. Läs mer om de olika parametrarna och regelverket för hur vi beräknar hållbarhetsdeklarationerna här.

Hållbarhetsdeklarationerna testas nu – når dig som kund under 2021

Just ni pågår en intensiv process där vi tar fram deklarationer på allt vårt livsmedel, totalt innebär det att ca 17 000 matvaror ska deklareras utifrån tio olika parametrar ner på ingrediensnivå. År 1946 började Coop med att deklarera innehållet i våra varor. Initiativet spred sig till resten av branschen. Idag är det såväl en självklarhet som en lag att man som konsument kan se vad en matvara innehåller. Vi hoppas att detta initiativ med hållbarhetsdeklarationer ska bli branschstandard på samma sätt i framtiden.

Frågor och svar om hållbarhetsdeklarationen

Lyssna på Coops hållbarhets- och kvalitetschef Charlotta Szczepanowski om hållbarhetsdeklarationen

Charlotta Szczepanowski sitter i Coop Sveriges företagsledning. Hon brinner för det mesta hon tar sig för, oavsett om det är formsprutade plastpinnar, GDPR eller livsmedel. I sitt Almedalsprat berättar hon om samtalet i mormors kokvrå, besattheten av spindeldiagram och Coops ambitiösa hållbarhetsarbete.

Lyssna på avsnittet här