Coop poängtrappa

Få upp till fem procent när du handlar på Coop

Egentligen är det så här enkelt: Ju mer du handlar, desto mer belönar vi dig. Vi ser dig, och ger dig.

För varje tusenlapp flyttar du upp ett steg i trappan och tjänar fler poäng per krona. Första tusenlappen ger 0,5 poäng/kr. Nästa tusenlapp ger 1 poäng/kr. Så fortsätter det hela vägen upp till 5 poäng/kr. Allt du handlar för över 5 000 kr/mån ger alltså 5 poäng/kr. Fem poäng per krona motsvarar 5 % om du väljer att använda poängen till värdecheckar på Coop. När månaden är slut börjar du om från början.

Betalar du med betalkortet Coop Mer får du ytterligare 1 poäng per krona, oavsett var i trappan du befinner dig. Exempel: Om du handlar för 4 500 kronor i september får du sammanlagt 8 500 poäng. Betalar du med Coop Mer får du ytterligare 4 500 poäng.

Den nya poängtrappan gäller så fort din dubbleringsperiod tar slut (vi vill ju inte snuva dig på din dubblering). Vill du gå över till poängtrappan redan nu, kontakta kundtjänst.

Bli medlem nu

Bli medlem

Bli medlem

Allra enklast blir du medlem genom att fylla i formuläret här nedanför. Ditt medlemskap registreras inom några dagar och du får då ditt medlemskort med posten.

Du kan också fråga efter medlemskap i kassan i din butik så ordnar vi det på en gång. 

Insatsen för att bli medlem är 100 kr som går till din lokala konsumentförening. Om du går ur föreningen får du självklart tillbaka insatsen.

Fyll i fälten här nedan för att bli medlem och få ditt Coop-kort. Fälten är obligatoriska om inget annat anges.

Om du har ett Nordea betalkort se till att kortet är öppet för internetköp vid betalning.

Personnummer ska följa formatet ååååmmddxxxx. Saknar du svenskt person­ nummer? Ansök istället i närmaste Coopbutik. Hitta butik här
E-postadress behövs för att kunna skicka en bekräftelse.
CVC-koden är de tre sista siffrorna i signaturfältet på kortets baksida.
Villkor

Frågor och svar

Vanliga frågor om medlemskapet i Coop.

Hur vet jag vilken konsumentförening jag tillhör?

Din konsumentförenings namn står på ditt Coop-kort.

Varför måste jag betala 100 kr för att bli medlem?

Coop-kortet är ett medlemskort i en konsumentförening som ingår i Kooperativa Förbundet. Det är till den föreningen som du betalar en insats. Om du någon gång väljer att gå ur föreningen får du tillbaka insatsen.

Hur fungerar mitt medlemskap i min konsumentförening?

Din konsumentförening arbetar lokalt för de kooperativa värderingarna. Coop-kortet är ditt synliga bevis på medlemskapet i konsumentföreningen och nyckeln till att kunna ta del av hela det kooperativa erbjudandet.

Som medlem kan du föra fram dina åsikter och förslag till din konsumentförening skriftligen i så kallade motioner. Om majoriteten av övriga medlemmar tycker som du så antas förslaget av föreningen och blir genomfört. Motionen ska skickas till styrelsen i den förening där du är medlem. Den ska vara skriftlig och undertecknad. Ange också din adress och ditt medlemsnummer. Medlemsnumret hittar du på årssaldobeskedet från föreningen eller via din förening.

Ta kontakt med din förening och fråga när motionen senast måste vara inlämnad för att kunna behandlas på den årliga stämman. Din förening kan också ge information om andra, snabbare vägar till medlemsinflytande och dialog med föreningen, utöver att skriva motioner.

Kontakta din konsumentförening för mer information om den lokala verksamheten.

Hitta din lokala konsumentförening

Villkor

Villkor för Coop Medlemsprogram och Coop-kort

Medlem i Konsumentförening kan beviljas medlemskap i Medlemsprogrammet och erhålla Coop-kort och kan också ansluta olika tjänster och funktioner till detta enligt särskilda villkor. Närmare information om Medlemsprogrammet kan erhållas från Coop Sverige eller på www.coop.se.

1. Parter

Coop Sverige AB (Coop Sverige), 556710-5480, är kortutgivare för Coop-kort (Coop-kortet) samt administrerar Coop Medlemsprogram (Medlemsprogrammet).

Dessa villkor gäller för Kortinnehavare. Vid var tid gällande villkor är publicerade på www.coop.se.

2. Definitioner

Coop Butiker är dagligvarubutiker ägda av bolag inom KF- koncernen anslutna till Medlemsprogrammet eller butiker ägda av Konsumentförening ansluten till Medlemsprogrammet.

Coop-kortet är ett medlemskort i Medlemsprogrammet.

Coop MedMera Partners (Partners) är andra juridiska personer än Coop Butiker anslutna till Medlemsprogrammet.

Extrakort är Coop-kort som utfärdats för annan på Hushållsägares uppdrag.

Hushåll består av en Hushållsägare och eventuella Hushållsmedlemmar (max 19 Hushållsmedlemmar) för vilka Extrakort utfärdats. Kortinnehavare kan endast vara del av ett Hushåll.

Hushållsägare är en Medlem som ansvarar för Hushållets deltagande i Medlemsprogrammet. Hushållsägaren har rätt att lägga till och återkalla Extrakort för Hushållsmedlemmar.

Hushållsmedlem är fysisk person för vilken Extrakort utfärdats på Hushållsägares uppdrag. Hushållsmedlem kan också vara den som lever upp till kraven på Medlem om flera sådana finns i Hushållet. Hushållsmedlem som träder ur Hushållet har därefter inte någon rätt till Hushållets intjänade poäng.

Kortinnehavare är den som Coop-kort eller Extrakort utfärdats för.

Medlem i Medlemsprogrammet (Medlem) är fysisk person som är medlem i en konsumentförening (Konsumentförening) ansluten till KF och som har beviljats medlemskap i Medlemsprogrammet och erhållit Coop-kort.

Medlemsprogrammet är ett lojalitetsprogram för medlemmar i de svenska konsumentföreningar som äger Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening (KF).

3. Coop-kort, Extrakort m.m.

Coop-kort utfärdas av Coop Sverige sedan ansökan om medlemskap i Medlemsprogrammet inkommit och medlemskap beviljats. Coop-kort är personligt och ogiltigt utan Kortinnehavares namnteckning. Coop-kort får endast användas av den Kortinnehavare det är utfärdat för.

Kortinnehavare godkänner dessa villkor senast i och med nyttjande av sitt Coop-kort.

Hushållsägare kan ansöka om Extrakort för Hushållsmedlem. Hushållsägare kan begära återkallelse av Extrakort och innehavare av Extrakort kan begära återkallelse av eget Extrakort. Hushållsägaren ansvarar för Hushållsmedlems kännedom om och efterlevnad av dessa villkor samt villkor för till Coop-kort anslutna tjänster och funktioner samt för att samtycke enligt punkten 5 lämnats inför ansökan om Extrakort.

4. Medlemsprogrammet

Genom Medlemsprogrammet kan Kortinnehavare tjäna in poäng till hushållet genom registrering av giltigt Coop-kort vid köptillfället hos Coop Butiker eller, i förekommande fall, Partners. Poäng tjänas in i enlighet med vad som vid var tid anges på www.coop.se. Coop Sverige har rätt att tillämpa en övre gräns och andra begränsningar avseende antal poäng som ett Hushåll kan tjäna in. Vid var tid gällande begränsningar anges på www.coop.se.

Poäng registreras inte avseende köp av tobak, spel, lotter, presentkort och förmedlade tjänster samt avseende andra särskilt uttryckta undantag. Poäng registreras inte heller för kontantuttag i kassan, automatuttag eller för betalning med pant.

Intjänade poäng kan nyttjas i enlighet med vad som vid var tid anges på www.coop.se. Intjänade poäng som inte nyttjas av Medlem förfaller tre (3) år efter det att ifrågavarande poäng tjänades in.

Besked om insamlade och nyttjade poäng sammanställs periodvis av Coop Sverige och görs tillgängligt för Kortinnehavare.

5. Behandling av köpinformation och personuppgifter samt samtycke

I samband med ansökan om Coop-kort och tjänster och funktioner anslutna till kortet registreras uppgifter om Kortinnehavare. Ändamålet med detta är att administrera Konsumentföreningens medlemsregister respektive Medlemsprogrammet. Vid registrering av köp med Coop-kort registrerar Coop Sverige uppgifter om köpet och Kortinnehavare. Ändamålet med registreringen är att administrera Medlemsprogrammet samt att samla och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär genom exempelvis e-post, sms eller liknande. Coop Sverige kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Uppgifter kan komma att lämnas ut till annat bolag inom KF:s koncern, Konsumentförening eller juridiska personer anslutna till Medlemsprogrammet för de ändamål som anges ovan och enligt avtal med Coop Sverige. Uppgifter om vilka varor och tjänster som köpts behandlas inte längre än tjugofyra (24) månader från köpet för dessa ändamål. Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra för behandling för Coop Sveriges räkning. Utöver detta kan Coop Sverige enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan.

Senast i och med betalning av medlemsinsats i Konsumentförening eller användande av Coop-kort vid köp ger Kortinnehavare samtycke till att Coop Sverige behandlar personuppgifter samt köpinformation för ovanstående ändamål.

Den som inte vill motta adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Coop Sveriges kundservice och begära en reklamspärr. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Coop Sveriges kundservice. Coop Sverige kommer på eget eller på Kortinnehavarens initiativ rätta felaktiga uppgifter.

6. Ansvar för varor och tjänster

Den juridiska person ansluten till Medlemsprogrammet som tillhandahållit varor och tjänster vid köp där Coop-kortet registrerats ansvarar gentemot Kortinnehavaren enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Eventuella reklamationer avseende sådana varor och tjänster ska därför riktas mot säljföretaget.

7. Byte av konsumentförening

En Medlem i Medlemsprogrammet ska vara Medlem i en till KF ansluten Konsumentförening inom vars geografiska verksamhetsområde Medlem är folkbokförd. Coop Sverige har rätt att hantera och administrera flytt av medlemskap mellan Konsumentföreningar och från KF så att Medlem kommer att tillhöra den Konsumentförening inom vars geografiska verksamhetsområde Medlem är folkbokförd i.

8. Ändring av villkor

Coop Sverige äger rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kortinnehavares godkännande. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att ändrade villkor publicerats på www.coop.se. För vid var tid gällande villkor är publicerade på www.coop.se.

9. Reklamation

Kortinnehavare ska omgående reklamera eventuella fel och brister i Coop Sveriges tjänster enligt dessa villkor. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att Kortinnehavare upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom två (2) månader från det att felet eller bristen uppstod.

10. Avtalets uppsägning

Coop Sverige har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om ingen person i Hushållet längre är Medlem eller om Hushållet inte på minst tre (3) år har registrat eller nyttjat poäng inom Medlemsprogrammet. Coop Sverige kan också säga upp avtalet med omedelbar verkan om Coop Sverige beviljat Coop-kort utifrån ansökan med felaktiga uppgifter, Coop-kort missbrukats eller Kortinnehavaren väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa villkor eller villkoren för anslutna tjänster och funktioner. Coop Sverige äger rätt att ensidigt återkalla Extrakort på samma grunder som uppsägning av detta avtal kan ske.

Coop Sverige har rätt att när som helst säga upp detta avtal. Detta avtal upphör att gälla senast trettio (30) dagar efter uppsägning. Hushållsägare har rätt att säga upp detta avtal till upphörande genom att kontakta Coop Kundservice. Kontaktuppgifter till Coop Kundservice anges på www.coop.se. Vid upphörande av detta avtal förfaller eventuella poäng registrerade av Hushållet.

11. Tillämplig lag, tvist m.m.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och avtal om anslutna tjänster och funktioner. Tvister prövas av allmän domstol. Kortinnehavare kan även, för att lösa tvisten utanför domstol, inge klagomål med begäran om rättelse direkt till Coop Sverige eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden.

Dessa villkor gäller fr o m 1 juli 2017.