Om MedMera Bank

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till KF. Sedan 2007 bedriver MedMera Bank bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn. 

MedMera Banks uppdrag är att leverera medlemsnytta till kunderna och affärsnytta till Coop-butikerna och därigenom skapa lönsamhet som säkrar bankens framtid. Detta uppfyller MedMera Bank genom att erbjuda konsument-kooperationens 3,4 miljoner medlemmar ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Förutom Coop Betalkort som bland annat består av MasterCard- kort som kan användas i hela välden erbjuder banken kontoprodukter, privatlån och inköpskort för juridiska personer. 

Banken ansvarar för all kortinlösen inom konsumentkooperationen och för vissa anslutna partners. MedMera Bank har idag ca 50 anställda, men samarbetar tätt med den övriga koncernen. 

Vd för MedMera Bank är Manfred Krieger. 

 

Riskhantering, information om kapitaltäckning, riskhantering och likviditet 

Information om MedMera Bank AB:s kapitaltäckning, riskhantering och likviditet lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen), kapitaltäckningsdirektiv (EU) nr 2013/36 (CRD) om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut samt förordningar som kompletterar tillsynsför-ordningen, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:07) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 

Information som skall lämnas årligen, lämnas från och med 2017-12-31 i sin helhet i MedMera Banks årsredovisning. 

För bolaget gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Bolaget har därutöver en intern kapital-utvärderingsprocess som ska tillförsäkra att bolagets kapital även täcker eventuella andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kredit-portföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. 

Ersättningssystem 

Information om MedMera Bank AB:s ersättningssystem, som ska offentliggöras enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portfölj-förvaltning (FFFS 2011:1 med ändring i FFFS 2014:22), lämnas från och med 2017-12-31 i MedMera Bank AB:s årsredovisning.

 

MedMera Banks årsredovisning 2017 (pdf)

Med Mera Banks organisationsschema (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks delårsredovisning 2018 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks delårsredovisning 2017 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks årsredovisning 2016 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks delårsredovisning 2016 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks årsredovisning 2015 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks delårsredovisning 2015 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks årsredovisning 2014 (pdf)

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2016 (pdf) 

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2015 (pdf)

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014 (pdf)

Ersättningar i MedMera Bank AB 2016 (pdf)

Ersättningar i MedMera Bank AB 2015 (pdf)

Ersättningar i MedMera Bank AB 2014 (pdf)

MedMera Bank AB:s kaptitaltäckning och likviditet Q3 2018(pdf) 

MedMera Bank AB:s kaptitaltäckning och likviditet Q2 2018 (pdf) 

MedMera Bank AB:s kaptitaltäckning och likviditet Q1 2018 (pdf) 

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q3 2017 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q2 2017 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q1 2017 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q3 2016 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q2 2016 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q1 2016 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q4 2015 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q3 2015  (pdf)

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies