Information om corona

Solid försäkring

Fullständiga villkor Solid försäkringar

Ladda ner pdf:en för Coop produktförsäkring

1. Vem gäller försäkringen för
Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som står angiven på försäkringsbeviset. Försäkringen gäller endast för försäkringstagaren i dennes egenskap av privatperson. Försäkringen gäller även för annan privatperson som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om
ägarbyte görs till Solid.
Försäkringen kan endast tecknas av folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige

2. Försäkringens omfattning
Försäkringen ersätter skada på den försäkrade egendomen som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Försäkringen lämnar även ersättning för skada genom funktionsfel på den försäkrade egendomen.

2.1 Undantag
Försäkringen ersätter inte:
– fel som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens
felansvar enligt konsumentköplagen
– stöld eller förlust av försäkrad produkt
– skada då det försäkrade objektet varit överlämnat till näringsidkare för
försäljning, service, belåning eller liknande
– skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet
– skada genom slitage
– skada till följd av bristfällig eller felaktig installation/montering
– skador på försäkrat objekts komponenter som är installerade i efterhand
– skada på lösa tillbehör och/eller förbrukningsartiklar såsom lampor, filter etc.
– skada som uppstår pga. att fel bränsle använts i produkten
– kostnad för service, översyn och/eller rengöring
– skada på lagrad information

3. Försäkringstid
Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset och försäkringen gäller till och
med försäkringstidens sista dag. Försäkringen upphör att gälla utan
föregående uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid kan erbjuda
kunden förlängning av försäkringen skickas ett sådant förlängningserbjudande
till kunden i samband med försäkringens upphörande.

4. Ersättning
Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till det
försäkrade objektets återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt
upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av
försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparation inte kan utföras till sådan
kostnad (s.k. totalskada) kan istället motsvarande produkt ur återförsäljarens
sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt
försäkringsvärde. Solid har rätt att avgöra om skadad produkt ska repareras
eller ersättas med en motsvarande produkt, samt att utse motsvarande
produkt. Solid övertar äganderätten till produkt som ersatts vid skada.
Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med
ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten
och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut.
Utförs reparation på skadat objekt utan att skadan anmälts enligt ovan eller
anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan
eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Merkostnader som
uppkommer genom att annan verkstad anlitas än den som Solid eller
återförsäljaren anvisat ersätts inte. Försäkringen ersätter inte kostnad för
hembesök.

5. Aktsamhetskrav
För att ersättning ska utgå krävs det att den försäkrade uppvisat normal
aktsamhet och vidtagit de åtgärder som kan krävas av denne för att så långt
som möjligt förhindra att skada uppstår. Vid bristande aktsamhet kan
ersättningen sättas ned eller helt utebli. Exempelvis får objektet inte användas
i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks- och
installationsanvisningar samt tillverkarens skötselråd ska följas.

6. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

7. Överlåtelse
Den försäkrade får inte pantsätta eller överlåta försäkringen.

8. Skadeanmälan
Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada sändas till
återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts alternativt till Solid. Vid anspråk
på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla Solid de handlingar Solid vid
varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den
försäkrade ska också ge Solid fullmakt att inhämta uppgifter som Solid för var
tid anser sig behöva inhämta.
Till skadeanmälan ska bifogas:
– försäkringsbevis tillsammans med originalkvitto
– andra handlingar som kan behövas för bedömningen av skadan.
För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad
skada göras så fort som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller
för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan.
Om den försäkrade oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse
för bedömningen av rätten till ersättning kan den ersättning som annars skulle
ha utgått reduceras eller utebli.

9. Ångerrätt
I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen omfattas
försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre inte av
ångerrätt. För försäkring med en avtalad giltighet om längre tid än en månad
måste den försäkrade, som vill nyttja sin ångerrätt enligt Distans- och
Hemförsäljningslagen, meddela Solid eller dess representant detta senast 14
dagar efter det att försäkringsavtalet ingicks. Solid eller dess representant har
rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig.

10. Preskription
Solid ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tre år från
det att den försäkrade fick kännedom om sin rätt att kräva ersättning, dock
aldrig senare än tio år efter skadetillfället.
Om en skadehändelse är anmäld i rätt tid har den försäkrade alltid sex
månader på sig att väcka talan vid domstol sedan Solid tagit slutlig ställning i
ersättningsfrågan.

11. Force majeure
Solid är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står
i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar,
revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets
åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

12. Dubbelförsäkring och återkrav
Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrad genom annan
försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han
eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre
ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning
som den försäkrade fått ersättning, övertar Solid rätten att återkräva utbetald
ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring.

13. Tillämplig lag
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren gäller
vad som sägs i Försäkringsavtalslagen (2005:104).

14. Personuppgiftslagen (PUL)
Solid behandlar den försäkrades personuppgifter i enlighet med gällande
persondatalagstiftning. Den försäkrade medger att Solid får behandla, tillföra
och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en
förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta
namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och epost.
Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr
516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids
åtaganden gentemot den försäkrade, upprätta försäkringsstatistik, för
produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om den försäkrade kan
komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners
för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut
personuppgifter till myndigheter. Solid kan även komma att registrera
anmälda skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt
skadeanmälningsregister.
Den försäkrade har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter
används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k.
reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-
113 113 eller till kunder@solidab.se. Den försäkrade äger rätt att på egen
begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende
honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas
skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig
vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att
vidta rättelseåtgärder.

15. Om vi inte skulle komma överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter
och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det är av största vikt att
höra din åsikt och att följa upp frågor du är missnöjd med. Vi är givetvis
beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi
missförstått varandra. Skicka ett skriftligt klagomål till Solid som då tar upp
ditt ärende,
Solid Försäkringar
Box 22068, 250 22 Helsingborg
Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få ärendet prövat
externt genom följande institutioner:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av
Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skriv då till:
Konsumenternas Försäkringsbyrå,
Box 24215, 104 51 Stockholm.
Allmänna Reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden är ett statligt organ som prövar
konsumentfrågor. Reklamationsnämnden prövar bland annat
försäkringsärenden. Adressen till nämnden är:
Allmänna Reklamationsnämnden,
Box 174, 101 23 Stockholm.
Domstolsprövning
En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, i första
hand tingsrätt.

16. Försäkringsgivare
Solid Försäkrings AB
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kundtjänst: 0771-113 113
E-post: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se