Bli medlem i Sveriges grönaste matkedja

Skaffa MedMera-kort

Som medlem får du bland annat personliga erbjudande från Coop, poäng på allt du handlar, medlemspriser hos Coop och exklusiva erbjudanden från våra partners.

  • Personliga och relevanta erbjudanden från Coop baserade på ditt köpmönster
  • Samla poäng när du handlar hos Coop och våra partners. Poängen kan du använda till att plocka ut varor eller rabatter hos Coop eller till upplevelser, resor och en massa annat hos våra partners
  • Medlemspriser på utvalda varor
  • Förmånliga erbjudanden från våra partners. Få rabatt på resor och upplevelse eller förtur till evenemang
  • Var med och påverka. Som medlem är du med och äger Coop. Därför har du och alla andra medlemmar möjlighet att vara med och tycka till. Kolla in Medlemspanelen för att se hur du kan påverka Coop
Sveriges grönaste matkedja

Coop Änglamark har utsetts till Sveriges grönaste varumärke 2014. Dessutom tar Coop en topplacering och vinner kategorin dagligvaruhandel. Välkommen till Sveriges grönaste matkedja!
Läs mer om Varumärkesstrategibyrån Differs undersökning här.

 


 

Två sätt att bli medlem:

Här på webben:

Allra enklast ansöker du direkt här på webben. Medlemsinsatsen (100 kr) betalar du med VISA/Mastercard. Du behöver vara folkbokförd i Sverige för att ansöka via webben. I annat fall ansök i butik.
Kortet kommer efter cirka 2 veckor. 

Direkt i butiken:

Betala medlemsinsatsen (100 kr) i din Coop-butik så får du ett tillfälligt Coop MedMera-nummer.
Medlemskortet kommer efter cirka 2 veckor

(Insatsen på 100 kr går till din lokala konsumentförening. Om du går ur föreningen får du självklart tillbaka insatsen.)

Bli medlem nu

Bli medlem

Fyll i fälten här nedan för att bli medlem och få ditt MedMera-kort. Fälten är obligatoriska om inget annat anges.

Personnummer ska följa formatet ååååmmddxxxx. Saknar du svenskt person­ nummer? Ansök istället i närmaste Coopbutik. Hitta butik här
E-postadress behövs för att kunna skicka en bekräftelse.
CVC-koden är de tre sista siffrorna i signaturfältet på kortets baksida.
Villkor

Frågor och svar

Vanliga frågor om medlemskapet i Coop.

Hur vet jag vilken konsumentförening jag tillhör?

Din konsumentförenings namn står på ditt MedMera-kort.

Varför måste jag betala 100 kr för att bli medlem?

MedMera-kortet är ett medlemskort i en konsumentförening som ingår i Kooperativa Förbundet. Det är till den föreningen som du betalar en insats. Om du någon gång väljer att gå ur föreningen får du tillbaka insatsen.

Hur fungerar mitt medlemskap i min konsumentförening?

Din konsumentförening arbetar lokalt för de kooperativa värderingarna. Coop MedMera-kortet är ditt synliga bevis på medlemskapet i konsumentföreningen och nyckeln till att kunna ta del av hela det kooperativa erbjudandet.

Som medlem kan du föra fram dina åsikter och förslag till din konsumentförening skriftligen i så kallade motioner. Om majoriteten av övriga medlemmar tycker som du så antas förslaget av föreningen och blir genomfört. Motionen ska skickas till styrelsen i den förening där du är medlem. Den ska vara skriftlig och undertecknad. Ange också din adress och ditt medlemsnummer. Medlemsnumret hittar du på årssaldobeskedet från föreningen eller via din förening.

Ta kontakt med din förening och fråga när motionen senast måste vara inlämnad för att kunna behandlas på den årliga stämman. Din förening kan också ge information om andra, snabbare vägar till medlemsinflytande och dialog med föreningen, utöver att skriva motioner.

Kontakta din konsumentförening för mer information om den lokala verksamheten.

Hitta din lokala konsumentförening

Villkor

Villkor för Coop Medlemsprogram och Coop MedMera-kort

Medlem i Konsumentförening kan beviljas medlemskap i Medlemsprogrammet och erhålla Coop MedMera-kort och kan också ansluta olika tjänster och funktioner till detta enligt särskilda villkor. Närmare information om Medlemsprogrammet kan erhållas från Coop Sverige eller på www.coop.se.

1. Parter

Coop Sverige AB (Coop Sverige), 556710-5480, är kortutgivare för Coop MedMera-kort (Coop MedMera-kortet) samt administrerar Coop Medlemsprogram (Medlemsprogrammet).

Dessa villkor gäller för Kortinnehavare.

2. Definitioner

Coop Butiker är dagligvarubutiker ägda av bolag inom KF-koncernen anslutna till Medlemsprogrammet eller butiker ägda av Konsumentförening ansluten till Medlemsprogrammet.

Coop MedMera Partners (Partners) är andra juridiska personer än Coop Butiker anslutna till Medlemsprogrammet.

Extrakort är Coop MedMera-kort som utfärdats för annan på Medlems uppdrag.

Hushåll består av en Medlem och Medlems Hushållsmedlemmar (max 19 Hushållsmedlemmar) för vilka Extrakort utfärdats. Kortinnehavare kan endast vara del av ett Hushåll.

Hushållsmedlem är fysisk person för vilken Extrakort utfärdats på Medlems uppdrag. Hushållsmedlem kan också vara den som lever upp till kraven på Medlem om flera sådana finns i Hushållet.

Kortinnehavare är den som Coop MedMera-kort eller Extrakort utfärdats för.

Medlem i Medlemsprogrammet (Medlem) är fysisk person som är medlem i en konsumentförening (Konsumentförening) ansluten till KF och som har beviljats medlemskap i Medlemsprogrammet och erhållit Coop MedMera-kort.

Medlemsprogrammet är ett lojalitetsprogram för medlemmar i de svenska konsumentföreningar som äger Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening (KF).

Coop MedMera-kortet är ett medlemskort i Medlemsprogrammet

3. Coop MedMera-kort, Extrakort m.m.

Coop MedMera-kort utfärdas av Coop Sverige sedan ansökan om medlemskap i Medlemsprogrammet inkommit och medlemskap beviljats. Coop MedMera-kort är personligt och ogiltigt utan Kortinnehavares namnteckning. Coop MedMera-kort får endast användas av den Kortinnehavare det är utfärdat för.

Kortinnehavare godkänner dessa villkor senast i och med nyttjande av sitt Coop MedMera-kort.

Medlem kan ansöka om Extrakort för Hushållsmedlem. Medlem kan begära återkallelse av Extrakort, innehavare av Extrakort kan begära återkallelse av eget Extrakort.

Medlem ansvarar för Hushållsmedlems kännedom om och efterlevnad av dessa villkor samt villkor för till Coop MedMera-kort anslutna tjänster och funktioner samt för att samtycke enligt punkten 5 lämnats inför ansökan om Extrakort.

4. Medlemsprogrammet

Genom Medlemsprogrammet kan Kortinnehavare tjäna in poäng genom registrering av giltigt Coop MedMera-kort vid köptillfället hos Coop Butiker eller, i förekommande fall, Partners. Poäng tjänas in i enlighet med vad som vid var tid anges på www.coop.se. Coop Sverige har rätt att tillämpa en övre gräns och andra begränsningar avseende antal poäng som Medlem kan tjäna in. Vid var tid gällande begränsningar anges på www.coop.se.

Poäng registreras inte avseende köp av tobak, spel, lotter, presentkort och förmedlade tjänster samt avseende andra särskilt uttryckta undantag. Poäng registreras inte heller för kontantuttag i kassan, automatuttag eller för betalning med pant.

Intjänade poäng kan nyttjas i enlighet med vad som vid var tid anges på www.coop.se. Intjänade poäng som inte nyttjas av Medlem förfaller fem (5) år efter det att ifrågavarande poäng tjänades in.

Besked om insamlade och nyttjade poäng sammanställs periodvis av Coop Sverige och görs tillgängligt för Medlem.

5. Behandling av köpinformation och personuppgifter samt samtycke

I samband med ansökan om Coop MedMera-kort och tjänster och funktioner anslutna till kortet registreras uppgifter om Kortinnehavare. Ändamålet med detta är att administrera Konsumentföreningens medlemsregister respektive Medlemsprogrammet. Vid registrering av köp med Coop MedMera-kort registrerar Coop Sverige uppgifter om köpet och Kortinnehavare. Ändamålet med registreringen är att administrera Medlemsprogrammet samt att samla och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär genom exempelvis e-post, sms eller liknande. Coop Sverige kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Uppgifter kan komma att lämnas ut till annat bolag inom KF:s koncern, Konsumentförening eller juridiska personer anslutna till Medlemsprogrammet för de ändamål som anges ovan och enligt avtal med Coop Sverige. Uppgifter om vilka varor och tjänster som köpts behandlas inte längre än tjugofyra (24) månader från köpet för dessa ändamål. Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra för behandling för Coop Sveriges räkning. Utöver detta kan Coop Sverige enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan.

Senast i och med betalning av medlemsinsats i Konsumentförening eller användande av Coop MedMera-kort vid köp ger Kortinnehavare samtycke till att Coop Sverige behandlar personuppgifter samt köpinformation för ovanstående ändamål.

Den som inte vill motta adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Coop Sveriges kundservice och begära en reklamspärr. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Coop Sveriges kundservice. Coop Sverige kommer på eget eller på Kortinnehavarens initiativ rätta felaktiga uppgifter.

6. Ansvar för varor och tjänster

Den juridiska person ansluten till Medlemsprogrammet som tillhandahållit varor och tjänster vid köp där Coop MedMera-kortet registrerats ansvarar gentemot Kortinnehavaren enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Eventuella reklamationer avseende sådana varor och tjänster ska därför riktas mot säljföretaget.

7. Ändring av villkor

Coop Sverige äger rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kortinnehavares godkännande. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att ändrade villkor publicerats på www.coop.se.

8. Reklamation

Kortinnehavare ska omgående reklamera eventuella fel och brister i Coop Sveriges tjänster enligt dessa villkor. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att Kortinnehavare upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom två (2) månader från det att felet eller bristen uppstod.

9. Avtalets uppsägning

Coop Sverige har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om ingen person i Hushållet längre är Medlem eller om Medlem inte på minst fem (5) år har registrat eller nyttjat poäng inom Medlemsprogrammet. Coop Sverige kan också säga upp avtalet med omedelbar verkan om Coop Sverige beviljat Coop MedMera-kort utifrån ansökan med felaktiga uppgifter, Coop MedMera-kort missbrukats eller Kortinnehavaren väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa villkor eller villkoren för anslutna tjänster och funktioner. Coop Sverige äger rätt att ensidigt återkalla Extrakort på samma grunder som uppsägning av detta avtal kan ske.

Coop Sverige har rätt att när som helst säga upp detta avtal. Detta avtal upphör att gälla senast trettio (30) dagar efter uppsägning.

Medlem har rätt att säga upp detta avtal med verkan från det att Coop Sverige erhållit samtliga utfärdade kort ituklippta.

Vid upphörande av detta avtal förfaller eventuella poäng registrerade av Medlem.

10. Tillämplig lag, tvist m.m.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och avtal om anslutna tjänster och funktioner. Tvister prövas av allmän domstol. Kortinnehavare kan även, för att lösa tvisten utanför domstol, inge klagomål med begäran om rättelse direkt till Coop Sverige eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden.

Dessa villkor gäller fr o m 1 juli 2014.