Organisation präglad av medlemsdemokrati

Idén med kooperation är att många människor tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig. Att medlemmarna äger verksamheten skiljer oss från andra företag.

I kooperationen spelar därför de förtroendevalda, medlemmarnas valda ombud, en viktig roll i dialogen med medlemmarna om verksamhetens inriktning. De förtroendevalda är en unik resurs som en länk till medlemmarna på det lokala planet.
Vår verksamhet ska bedrivas så att fler väljer att vara kunder hos oss och fler kunder väljer att bli medlemmar.

Varje medlem i Coop Mitt har möjlighet att påverka föreningens utveckling genom den demokratiska processen där grunden är "en medlem - en röst".

Medlemsdag

Under våren hålls en medlemsdag i alla butiker. Där får medlemmarna information om den egna butikens verksamhet och om föreningen i stort, men också möjlighet att lämna synpunkter och förslag.

Ägarombud

Ägarombuden är basen för ett aktivt medlemsliv. Genom ägarombuden har medlemmarna inflytande lokalt i butikerna. Ombudets uppgift är att vara medlemmarnas "förlängda arm", följa butikens verksamhet samt delta och genomföra medlemsträffar i butiken. Ägarombuden väljs av medlemmarna och de väljs på två år.

Valberedning för val av ägarombud

Valberedningen har till uppgift att förbereda valen av ägarombud som hålls vartannat år.

Föreningsstämma

Föreningsstämman är Coop Mitts högsta beslutande organ. Den består av ägarombud som valts av medlemmarna. Varje år hålls normalt en föreningsstämma på våren där man behandlar föreningens årsredovisning, frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och VD, ärenden som styrelsen förelagt stämman och av medlemmarna väckta motioner. Dessutom väljs ledamöter till föreningens styrelse.

Valberedning för val av styrelse

Valberedningen består av tre ledamöter som föreslår ledamöter i styrelsen. Valberedningen väljs av ägarombuden på föreningsstämman.

Styrelse

Föreningens styrelse består av sju valda personer och en personalrepresentant. Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens förvaltning, avgöra ärenden av principiell art och större ekonomisk betydelse. Styrelsen utser VD för den löpande verksamheten.

VD

VD är utsedd av styrelsen att leda den affärsmässiga verksamheten. Till sin hjälp har VD ett antal servicefunktioner. Den dagliga verksamheten leds av cheferna i butiker och stormarknad tillsammans med ca 1 300 anställda.

Nominera till styrelse och valberedning

Är du medlem i Coop Mitt kan du föreslå personer till vår styrelse och till våra valberedningar. Förslagen ska vara inne senast den 31 december och behandlas på kommande föreningsstämma. Ditt förslag mejlar du till info@coopmitt.se