Organisation präglad av medlemsdemokrati

Idén med kooperation är att många människor tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig. Att medlemmarna äger verksamheten skiljer oss från andra företag.

I kooperationen spelar därför de förtroendevalda, medlemmarnas valda ombud, en viktig roll i dialogen med medlemmarna om verksamhetens inriktning. De förtroendevalda är en unik resurs som en länk till medlemmarna på det lokala planet.
Vår verksamhet ska bedrivas så att fler väljer att vara kunder hos oss och fler kunder väljer att bli medlemmar.

Varje medlem i Coop Mitt har möjlighet att påverka föreningens utveckling genom den demokratiska processen där grunden är "en medlem - en röst".

Medlemsdag

Under våren hålls en medlemsdag i alla butiker. Där får medlemmarna information om den egna butikens verksamhet och om föreningen i stort, men också möjlighet att lämna synpunkter och förslag.

Ägarombud

Ägarombuden är basen för ett aktivt medlemsliv. Genom ägarombuden har medlemmarna inflytande lokalt i butikerna. Ombudets uppgift är att vara medlemmarnas "förlängda arm", följa butikens verksamhet samt delta och genomföra medlemsträffar i butiken. Medlemmarna väljer ett ägarombud per Coopbutik med undantag för Stora Coop där det utses två ägarombud per butik. Ägarombuden väljs av medlemmarna och de väljs på en mandatperiod av två år.

Valberedning för val av ägarombud

Valberedningen har till uppgift att förbereda valen av ägarombud som hålls vartannat år. 
De ska presentera och motivera sina förslag till Coop Mitts medlemsorganisation, både på hemsida och i butik. De medlemmar som har kandiderat som ägarombud ska intervjuas där bla valberdarna säkerhetsställer att den kandiderade är personlig medlem, delar kooperatioens värdeingar, samt uppfyller de kriterier som fastslagits för ägarombudsuppdraget. Som stöd finns ett interjuunderlag.

Föreningsstämma

Föreningsstämman är Coop Mitts högsta beslutande organ. Den består av ägarombud som valts av medlemmarna. Varje år hålls en föreningsstämma på våren där man behandlar föreningens årsredovisning, frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och VD, ärenden som styrelsen förelagt stämman och av medlemmarna väckta motioner. Dessutom väljs ledamöter till föreningens styrelse och ordförande i styrelsen.

Valberedning för val av styrelse

Valberedningen ska enligt Coop Mitts stadgar bestå utav 3-7 ledamöter. Styrelsen lämnar förslag till föreningsstämman på ledamöter till valberedning för val av styrelse. Valberedningen väljs av ägarombuden på föreningsstämman. 

Granskare ur medlemsperspektiv

För granskning av föreningen ur ett medlemsperspektiv utser ordinarie stämma för en tid utav ett år, granskare efter förslag från valberedningen. Granskare ur medlemsperspektiv ska följa den arbetsordning som fastställs av stämman

Styrelse

Styrelsen ska enligt Coop Mitts stadgar bestå utav 5-10 ledamöter. Personalrepresentat i styrelsen utses av fackförbunden. Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens förvaltning, avgöra ärenden av principiell art och större ekonomisk betydelse. Styrelsen utser VD för den löpande verksamheten.

VD

VD är utsedd av styrelsen att leda den affärsmässiga verksamheten. Till sin hjälp har VD ett antal servicefunktioner. Den dagliga verksamheten leds av cheferna i butiker och stormarknad tillsammans våra duktiga medarbetare. VD ingår inte i styrelsen. 

Nominera till styrelse och valberedning

Är du medlem i Coop Mitt kan du föreslå personer till vår styrelse, våra valberedningar, granskare ur medlemsperspektiv och ägarombud. Förslagen ska vara inne senast den 31 december och behandlas på kommande föreningsstämma. Ditt förslag mejlar du till info@coopmitt.se