Användarvillkor för Coop Medlemspanel

Om Coop Medlemspanel

1. Inledning

Coop Medlemspanel är ett verktyg för Coop Sverige AB (org.nr. 556710-5480) (”Coop”) att enkelt och snabbt inhämta synpunkter från medlemmar i Coop Medlem (”Medlem”). Den som ansluter sig till Coop Medlemspanel (”Paneldeltagare”) ges möjlighet att medverka i undersökningar som skickas till Paneldeltagarens vid anslutning angivna e-postadress. I utbyte får Paneldeltagaren panelminuter som kan omvandlas till rabatter och förmåner.

Dessa användarvillkor gäller mellan dig som Paneldeltagare och Coop. Du godkänner dessa villkor när du går med i Coops Medlemspanel.

2. Ändring av villkor

Coop har rätt att när som helst ändra dessa villkor. Vid var tid gällande villkor finns på www.coop.se och du kommer också få information om uppdateringar vid utskick av nästa undersökning. Paneldeltagares fortsatta deltagande i undersökningar efter ändring av användarvillkoren innebär att paneldeltagare accepterat ändringen. Om du inte godkänner ändring av villkoren har du alltid rätt att avsluta din medverkan i Coop Medlemspanel (se punkt 7. nedan).

3. Allmänt om Coop Medlemspanel

Varje fysisk person som är Medlem kan ansluta sig till Coop Medlemspanel. Endast en anslutning per Medlem får ske. Om Coop upptäcker flera anslutningar för samma Medlem har Coop rätt att avregistrera alla anslutningar utom en.

Coop skickar ut undersökningar till Paneldeltagare baserat på vilken målgrupp Paneldeltagaren tillhör. Detta innebär att Coop kommer behandla Paneldeltagares personuppgifter för att få insikter i vilken målgrupp som Paneldeltagaren representerar. Exempel på målgrupper kan vara utifrån ålder, geografi, kön och engagemang (t.ex. deltagande i Smaktestarna eller vilken butik du handlar i).

Paneldeltagare väljer själv vilka av de utsända undersökningarna som Paneldeltagaren vill delta i.

4. Panelminuter

Vi vill att du som Paneldeltagare ska få en fördel av ditt deltagande i Coops Medlemspanel. Som ersättning för din medverkan i Coop Medlemspanel får du därför panelminuter. Panelminuter registreras av Coop per Paneldeltagare och kan användas för att få rabatt eller andra förmåner i Coops fysiska butiker.

Panelminuter ges efter genomförande av fullständig undersökning och antalet panelminuter beror på undersökningens omfattning. Information om aktuell ersättning samt hur lång tid en undersökning förväntas ta ges inför varje undersökning.

Panelminuter kan omvandlas till rabatt eller annan förmån först när Paneldeltagares totala antal panelminuter uppgår till eller överstiger ett visst antal. Villkor för användning och omvandling kan komma att ändras och du hittar gällande villkor för användning av panelminuter på https://www.coop.se/medlem/Coop-Medlemspanel/.

För att du ska få dina panelminuter kommer vi att föra statistik över genomförda undersökningar, kommunicera med dig gällande hur många panelminuter du har tjänat in samt registrera rabatter och förmåner som du väljer att använda.

5. Dina svar

Svaren du lämnar i en undersökning kommer att användas för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster. Dina svar kommer för detta ändamål att behandlas anonymt, men vi vill göra dig uppmärksam på att svaren har en koppling till dig som individ för att vi ska kunna registrera dina intjänade panelminuter. Dina svar sparas för en tid om senast 3 år från utgången av det kvartal som undersökningen genomfördes.

I vissa fall kan undersökningar också genomföras av Coop på uppdrag av annat bolag inom KF-koncernen. Dina personuppgifter, t.ex. dina svar kan då komma att lämnas ut till Kooperativa Förbundet (KF), ek för (KF), konsumentförening ansluten till KF, eller bolag inom KF-koncern som beställt undersökning från Coop. Om så är fallet kommer detta framgå i samband med den relevanta undersökningen.

6. Dina åtaganden

För att du ska ha rätt till dina panelminuter är det viktigt att du genomför undersökningar med omsorg och att du uppger korrekt information. Coop har rätt att avregistrera dina panelminuter för specifik undersökning om du inte uppfyller dessa krav eller på grund av annan liknande misskötsamhet. Exempelvis om du anger andra bakgrundsvariabler avseende kön och ålder än vid anslutning till Coop Medlemspanel eller genom att besvara undersökningen orimligt snabbt.

Detta kommer också innebära att vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa att du uppfyller dina åtaganden enligt dessa villkor.

7. Smaktestarna

Som deltagare i Coop Medlemspanel kan du får erbjudande om att gå med i Smaktestarna.  Smaktestarna är en del av Coop Medlemspanel och kräver ditt föregående godkännande innan undersökningar skickas ut. Om du godkänner deltagande i Smaktestarna kan du få erbjudande om att testa olika typer av produkter utifrån den målgrupp du tillhör (läs mer om målgrupper i punkt 3). Panelminuter registreras först när du har svarat på undersökningen som är kopplad till den produkt du har testat.

Specifika villkor för undersökningar kopplat till Smaktestarna framgår av det relevanta utskicket.

8. Inaktivering och avslutande av Coop Medlemspanel

Coop har rätt att inaktivera Paneldeltagare som inte deltagit i undersökning de senaste tolv (12) månaderna. Inaktivitet innebär att dina panelminuter inte kan användas och att du inte heller får några inbjudningar till nya undersökningar. För att återaktivera ditt deltagande i Coop Medlemspanel behöver du kontakta oss och begära återaktivering. Då blir din status aktiv igen och intjänade panelminuter blir då tillgängliga för användning.

Som Paneldeltagare kan du när som helst avsluta din medverkan i Coop Medlemspanel genom att kontakta oss på coopmedlemspanel@nepa.se.

Coop har rätt att avsluta Paneldeltagares medverkan i Coop Medlemspanel, t.ex. på grund av inaktivitet under en längre period, vid brott mot dessa villkor samt eller på grund av annan misskötsamhet eller missbruk av Coop Medlemspanel.

Om du eller Coop väljer att avsluta din medverkan i Coop Medlemspanel, oavsett anledning, förfaller dina outnyttjade panelminuter.

9. Mer information om vår personuppgiftsbehandling

Det är viktigt för oss att alltid respektera din integritet. När vi behandlar dina personuppgifter gör vi detta om det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig som Paneldeltagare i Coop Medlemspanel samt i enlighet med dessa villkor. Vi vill också göra dig uppmärksam på att det är frivilligt att delta i undersökningarna och att du när som helst kan avregistrera dig från Coop Medlemspanel.

Mer detaljerad information om vår personuppgiftsbehandling, t.ex. fullständig information om dina rättigheter, laglig grund och vilka externa parter som kan få ta del av dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.Ladda ner villkoren som en PDF