Vi engagerar oss i forskning

Miljöfrågorna och stora strategiska frågor om hur en hållbar livsmedelskedja ska se ut finns det inte svar på. Forskning ligger oss varmt om hjärtat och vi deltar ständigt i flera forskningsprojekt för att bidra till ny fakta och lösningar på problemen.

WWF – Baltic Stewardship Initiative

Att minska näringsläckaget till vattendrag, sjöar och hav samt öka cirkulationen av växtnäring är en av flera viktiga hållbarhetsfrågor för oss. Ett exempel på hur vi arbetar med denna fråga är vårt engagemang i Världsnaturfonden WWF Baltic Stewardship Initiative där vi har en representant i styrgruppen. Baltic Stewardship Initiative samlar aktörer från hela livsmedelskedjan. Fokus ligger på det östersjövänliga och cirkulära lantbrukets konkurrenskraft som en viktig förutsättning för att kunna skynda på utvecklingen och få till stånd de förändringar som krävs inom dessa hållbarhetsfrågor. Baltic Stewardship Initiative startade i Sverige och har som långsiktigt mål att engagera aktörer i samtliga nio länder runt Östersjön.

Läs mer hos WWF


Mistra Food Futures

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat med en kortsiktig förändring till 2030 och en långsiktig omvandling av systemet till år 2045. I en bred sammansättning av universitet, forskningsinstitut, myndigheter, företag och branschorganisationer tar programmet ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led.


Programmet leds och samordnas av Stockholms lantbruksuniversitet, SLU i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre, RSC vid Stockholms universitet. Programmet finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra Food Futures startade formellt den 1 september 2020 och pågår fram till 2024. Läs mer på mistrafoodfutures.se


Hjärnhälsa i skolan

Allt fler barn och ungdomar lider av mental ohälsa, vilket innebär ökad risk för sjukdom, nedsatt studie- och arbetsförmåga och personligt lidande. Därför genomför Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, en stor forskningsstudie om skolungdomars hälsa. Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att forskare i olika vetenskapliga discipliner medverkar i studien. Forskare från GIH samverkar med representanter från Coop Konsumentföreningen Stockholm, IKEA, Generation Pep, Skandia och KK-stiftelsen samt GIH Skanska för att skapa kunskap som kan göra skillnad i skolan och i ungas vardag.


Forskningsprojektet "Hjärnhälsa i skolan” syftar till att undersöka förhållandet mellan fysisk aktivitet, kost och hälsosamma hjärnfunktioner. Hjärnhälsa i skolan undersöker även hur skolor kan bedriva fysisk aktivitet för att främja hälsosamma hjärnfunktioner ur ett fysiologiskt, organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv. Studien påbörjades 2019 och pågår till 2022. Läs mer om projektet på GIH.se

Se filmen om GIH:s forskningsstudie "Hjärnhälsa i skolan".