Våra egna varumärken

På Coop ställer vi höga kvalitetskrav på de produkter vi utvecklar under våra egna varumärken Coop, Änglamark och Xtra.

Livsmedelsäkerhet, innehåll, hållbarhet och smakupplevelse är i fokus när vi tar fram nya produkter. Vi vill ligga i framkant och göra mer med vårt sortiment för att säkra bästa möjliga produkt till bästa möjliga pris.

Övergripande stränga varukrav

Utöver lagstiftning och branschriktlinjer har vi satt upp övergripande varukrav där vi bl.a. kravställer att den soja, palmolja och fisk som köps in måste vara hållbart producerad och certifierad. Och att inte PVC eller bisfenoler används i våra förpackningar. Vi ställer även hårdare djurvälfärdskrav än vad lagstiftningen kräver och mycket annat som vi tycker är viktigt att förbättra. Därutöver arbetar vi även efter uppsatta varumärkeskriterier där vi har definierat vad våra enskilda varumärken ska stå för och representera. Det kan t.ex. handla om vilka ingredienser och/eller tillsatser som får och inte får ingå i en produkt, vilka hållbarhetscertifieringar som krävs och vilka näringsvärden som ska eftersträvas. Produkter under vårt varumärke Änglamark måste till exempel alltid vara KRAV- ekologiska eller miljöcertifierade, vilket garanterar tuffa krav vad gäller djurvälfärd, miljö och hälsa, klimat och bättre arbetsvillkor. 

Produktutveckling

Regelbundna omvärldsanalyser och identifierade gap i sortimentet startar utvecklandet av nya produkter hos Coop. Ett hundratal produkter lanseras varje år. Att ta fram nya produkter under vårt eget varumärke tar cirka 40 veckor. Detta beroende på produkternas komplexitet. Vissa produkter behöver ibland följas upp extra noggrant vad gäller sociala villkor eller arbetsmiljö vilket kan medföra att processen tar lite längre tid.

Utvecklingen börjar alltid med en tydlig kravspecifikation över den produkt som vi önskar ta fram. Detta sker utifrån kvalitet, hållbarhet och produktinnehåll. Förfrågan skickas därefter till utvalda svenska och utländska leverantörer för att hitta bästa möjliga produkt som överensstämmer med kraven. Leverantörer till Coop måste vara certifierade enligt en högre kvalitetscertifiering såsom BRC, IFS eller FSSC 22000. Kravet är en garant för att våra leverantörer bedriver ett systematiskt arbetssätt kring livsmedelsäkerhet där man arbetar med ständiga förbättringar. Våra produktspecialister utvärderar både leverantörer och produkter, godkänner innehåll och sammansättning samt testar produkten genom bland annat smak- eller funktionstest. Priset förhandlas och beslut tas om vilken produkt som ska lanseras.  

Nästa steg är att hitta den förpackning som är mest optimal och hållbar. Vi strävar efter att alla våra plastförpackningar senast 2030 ska komma från förnybar eller återvunnen råvara. Designavdelningen designar våra förpackningar och produktspecialister utarbetar märkning och säkerhetsställer att texten på förpackningarna uppfyller gällande lagstiftning. Designen går därefter till tryck och några veckor senare finns våra produkter i butikshyllan och online. 

Sensorik 

Att våra produkter ska smaka bra är en självklarhet. Vi är riktiga matentusiaster och tillsammans med våra leverantörer strävar vi efter att våra produkter ska ha en så optimal smak och innehåll som möjligt. Vad som smakar bra och inte är ju dock högst individuellt. För att säkra att vi smakmässigt hamnar så rätt som möjligt, för så många som möjligt, testar vi alla våra produkter efter vedertagna sensoriska metoder i vårt testkök. En panel bestående av kvalitetsfunktioner, inköpare och sortimentsansvariga, med stor erfarenhet av produktsortimentet, testar alltid produkterna. Testerna genomförs med kodade/blinda prover och i blandad ordning för att minska störande inslag i bedömningen. Först då bedömningen är klar avslöjas vilken produkt som är vilken. Proverna jämförs med likande produkter på marknaden för att säkra att vi hittar rätt kvalitetsnivå. Är vi inte nöjda går vi tillbaka till vår leverantör och utvecklar produkten vidare.


Vi testar allt från vanliga köttbullar och vatten till barnmat och olivolja. Mer komplexa produkter kräver ibland externa test och fler personer som utvärderar produkterna. Då utförs större konsumenttest och vi använder även vår egen medlemspanel. Funktionstester av tvättmedel och andra hygien- och städprodukter utvärderas av våra leverantörer och externa laboratorier. 

Salt och socker  

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att välja bra produkter även ur ett hälsomässigt perspektiv. Därför strävar vi efter att inte använda för mycket salt eller tillsatt socker i våra produkter. Där det är möjligt arbetar vi efter Nyckelhålets nivåer för salt och socker. Många produkter går också att hitta nyckelhålsmärkta inom våra egna varumärken. Salt och socker är båda kryddor som förhöjer smaken i livsmedel. De ger även produkterna konserverande egenskaper som i många fall är viktigt ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv. Därför kan det vara svårt att helt utesluta dessa i vissa livsmedel. Här eftersträvar vi efter att hitta den bästa balansen. 

Tillsatser  

Vi vill erbjuda ett brett sortiment av varor och produkter som våra medlemmar och kunder efterfrågar. Produkterna ska ha en bra kvalitet, god smak, vara säkra, ha lång hållbarhet och stabil i den funktionen den är tänkt att användas. Detta är svårt att göra utan att använda sig av tillsatser.  

För att kunna laga mat i större skala som också skiljer sig från matlagning i hemmet gäller andra förutsättningar. Det är andra krav på säkerhet och hållbarhet, misslyckas man med livsmedelssäkerheten i hemmet drabbar det inte lika många personer som det gör när man lagar mat storskaligt. Variationer i industritillverkad mat accepteras inte heller av konsumenten i samma i grad som i hemlagad mat. Köper man en produkt som man tycker om - vill man att den smakar likadant varje gång man köper den.  

Alla tillsatser måste vara godkända för att få användas. Tillsatsen får inte medföra någon hälsorisk, den ska vara säker. EFSA (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) tar fram riskbedömningar baserade på flertalet vetenskapliga studier för varje tillsats. Alla godkända tillsatser får ett så kallat E-nummer till exempel E 330 (citronsyra). ”E” står för att EU godkänt den som tillsats. Det måste finnas ett tekniskt behov för användningen och de flesta tillsatser har en begränsning i mängd, vilket innebär att man inte får tillföra mer än nödvändigt för att uppnå det tekniska behovet. 

De ska också tillföra ett mervärde för konsumenten och får inte vilseleda. 

De tillsatser som finns i Coops produkter har en specifik funktion och finns i produkten av en anledning men vi ser alltid över möjligheten att utveckla produkter med färre tillsatser.   

Allergener  

Coop följer Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för "Allergi och annan överkänslighet" som är framtagen i samråd med Livsmedelsverket, Svenska Celiakiförbundet samt Astma- och Allergiförbundet. Riktlinjernas syfte är att stödja arbetet med livsmedelssäkerhet, underlätta efterlevnaden av gällande lagstiftning och ge riktlinjer för hur märkningen med ”kan innehålla spår av” kan göras enhetlig och tillämpas restriktivt. Målet är att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter i det dagliga valet av livsmedel. Med allergener avses de allergener som är beskrivna i EUs märkningslagstiftning. 

Frågor och svar

 • För vissa färskvaror som kött, fisk, frukt och grönt finns regler kring ursprungsmärkning. Men för många av våra produkter finns inte något lagstiftningskrav om att ange ursprunget på olika ingredienser. För att underlätta för de kunder som vill göra ett aktivt val har vi på Coop valt att gå utöver lagstiftningen genom att vi på till exempel chark- och mejeriprodukter anger ursprunget på kött- respektive mjölkråvaran. Vi strävar också efter att ange ursprung på ingredienser som utgör en övervägande andel av en produkt. För många av våra produkter kan dock ursprunget på råvarorna variera beroende av säsong och tillgång vilket gör att vi inte kan märka ut ett visst ursprung.

 • Vi har alltid en tydlig kravspecifikation över den produkt som vi önskar ta fram. Kravställan sker utifrån kvalitet, hållbarhet, socialt ansvar och produktinnehåll. I avtalet som vi skriver med leverantören förbinder sig leverantören att leverera avtalad produkt och att följa våra varu- och leverantörskrav. I avtalet framgår exempelvis receptet, ursprung, och mängderna av ingående ingredienser. Dessutom ska leverantörer som tillverkar varor under våra egna varumärken ha en av oss godkänd tredjeparts-certifiering för livsmedelsäkerhet.

 • Du ska kunna lita på våra egna varumärkes-produkter. Från starten av produktframtagningen till lanseringen har vi steg där vi granskar och godkänner olika delar av produkten. En del är leverantörens produktion relaterat till livsmedelsäkerhet och hållbarhetsfrågor så som djurvälfärd och socialt ansvar. Ett annat centralt steg i produktutvecklingsprocessen är att granska produkternas innehåll och att vi smaktestar samt vid behov funktionstestar produkter för att säkerställa dess sensoriska egenskaper och funktion.

  För att säkerställa vårt sortiment tar vi regelbundet ut prover för att säkra att produkterna är lika bra som när vi tog fram dem. Proverna kan dels kontrolleras genom att skickas till ett laboratorium för analys samt genom smak- och funktionstester. Vi följer också upp våra leverantörer genom revision i leverantörens produktion. Där tittar revisorn på att leverantören uppfyller våra krav relaterat till kvalitet, livsmedelsäkerhet och socialt ansvar. Sist men inte minst säkras produkterna löpande genom leverantörernas kvalitetsledningssystem.

 • Coop värnar om livsmedel med svenskt ursprung och det är också en tydlig önskan från våra kunder, främst när det gäller färskvaror som kött, mejeri, frukt och grönt. Det är dock inte alltid möjligt för oss att använda svenska leverantörer och/eller råvaror. Det kan bero på att leverantören inte uppfyller våra krav på kvalitet, kapacitet och/eller pris. I en del fall är inte kvaliteten på den svenska råvaran fullgod året runt eller så finns det inte tillräcklig mängd av svensk råvara för att räcka till alla våra butiker. I vilket fall ska produkterna leva upp till våra högt ställda kvalitets- och hållbarhetskrav då vi vill kunna erbjuda dig som kund en prisvärd produkt av jämn och hög kvalitet.

 • Coop har inte testat produkter på djur eller låtit utföra djurtester vare sig för enskilda ämnen, kem-tekniska produkter eller kosmetiska produkter. Historiskt kan råvaror vara testade på djur eftersom det var den metoden som användes för att göra riskvärdering och klassificering av ämnen, det är dock inget som görs i dag. Gällande kosmetiska produkter är det dessutom olagligt att testa på djur.

 • Hållbarheten på en produkt i öppnad förpackning beror på hur produkten hanteras och förvaras. Det kan därför vara svårt att ange antalet hållbarhetsdagar och det kan leda till att produkten kasseras innan den blivit dålig. Om produkten förvaras enligt anvisning på förpackningen, till exempel i kylskåp, väl tillsluten och att rena redskap används kan hållbarheten förlängas betydligt. Mat som har förvarats rätt blir inte farlig efter sitt bäst före-datum. För produkter som är märkta med ett bäst före-datum rekommenderar vi därför att man själv tittar, luktar och eventuellt smakar för att bedöma om produkten fortfarande är okej att äta.

  Märkning med sista förbrukningsdag handlar däremot om hur länge ett livsmedel är säkert att äta. Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag anses inte vara säkra att äta efter att sista förbrukningsdag har passerats.

 • Vår användning av märkningen ”kan innehålla spår…” är restriktiv. Märkningen får inte användas för att kompensera för dålig rengöring och kontroll utan ska användas som den sista utvägen när risken för kontamination av varje allergen vid en specifik tillverkningslinje är:

  • Okontrollerbar - möjligheten att kontrollera hela processen anses obefintlig, till exempel genom att tillverkningen delvis sker i processutrustning som inte är åtkomlig för rengöring

  • Sporadiskt förekommande – allergen är identifierad genom analys av produkt, rengöringskontroll eller säkerställd konsumentreaktion
  Båda dessa villkor ska vara uppfyllda för att använda märkningen ”kan innehålla spår av”.

 • I EUs märkningslagstiftning finns en lista över de 14 ingredienser/livsmedelsgrupper som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner hos konsumenter. På våra produkter deklarerar vi alltid alla de ingredienser som klassificeras som allergener och är upptagna i listan i EUs märkningslagstiftning. En ingrediens som klassificeras som allergen anges i fetstil i produktens ingredienslista.

 • Natriumnitrit (E 250) är ett konserveringsmedel och används framförallt för att motverka tillväxt av bakterien Clostridium botulinum, vars toxin kan orsaka botulism. Botulism är ett akut förgiftningstillstånd som kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för den drabbade. Botulism är inte vanligt förekommande men eftersom konsekvenserna är så pass allvarliga är vår bedömning att nitrit behövs i de charkprodukter där tillsatsen används.

 • För att en produkt ska få benämnas rökt, ska den antingen ha rökts genom traditionell rökning med flis eller genom att använda rökkondensat och återskapad rök. Återskapad rök deklareras som rökarom och produkten får samtidigt benämnas som rökt. Vid återskapad rök, återskapas rökångan i rökskåpet med hjälp av värme och högt tryck. Det ger en fysikaliskt sett autentisk rök i rökskåpet. Rökkondensat framställs av exempelvis rök från alspån som har renats och kondenserats till vätskeform. Fördelen med återskapad rök är att den är renare än traditionell rök och i det avseendet är denna typ av rökning att föredra.

 • Socker har en mängd olika funktioner beroende på produkt. För vissa produkter tillsätts socker för den goda smakens skull eller för att ge fin färg vid tillagning. I andra produkter har sockret en konserverande effekt då det binder vatten och gör vattnet otillgängligt för mikroorganismer. Socker har också effekt på konsistens och textur genom att bidra till gelering i sylter och med volym och sprödhet i kakor

 • Citronsyra (E 330) som tillsats har funktionen som antioxidationsmedel och surhetsreglerande medel. Vi tillsätter citronsyra i produkter för att hindra fett från att härskna och fruktbaserade produkter från att missfärgas. Citronsyra har också en bevarande funktion för vitaminer som A, D, E och B2. Citronsyra tillsätts också för att reglera pH-värdet vilket är viktigt för produktens säkerhet och hållbarhet.