Bedömningar och regelverk

Hållbarhetsdeklarationen bedömer hur mycket eller lite en vara påverkar klimat, miljö och samhälle, utifrån tio olika områden. Det är den mest heltäckande hållbarhetsbedömningen av matvaror i livsmedelsbranschen i dag.

Hållbarhetsdeklarationen bygger på Hållbar Livsmedelskedjas urval av tio aspekter för hållbara produkter, vilka i sin tur bygger på FN:s 17 globala mål, för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF där Coop ingår i tillsammans med 15 av de största aktörerna inom livsmedelsbranschen i Sverige.

Erkänd forskning som grund

Utifrån initiativet Hållbar Livsmedelskedja, använder vi erkänd forskning och officiella data för att klassificera produktionsländer och råvaror för att skapa hållbarhetsdeklarationer för varorna. För var och en av de tio områdena har varans ingredienser bedömts enligt framtagen metod och beräkningsmodell. På så sätt får vi fram hållbarhetsdeklarationer både för varor som består av en enda ingrediens (t.ex. mjölk) och för sammansatta produkter (t.ex. frysta färdigrätter).

Modellen utgår från råvarornas ursprungsland (där primärproduktionen sker) och till viss del utifrån var förädlingen skett. Utfallet visar en risk för negativ påverkan samt område klimatpåverkan. Information om relevanta certifieringar eller våra leverantörers verifierade kvalitetssäkringssystem vägs också in.

Hela regelverket som visar beräkningsmodell och metod, d.v.s. hur vi räknar, vilka metoder och källor vi valt samt intervallgränser för utfallen inom respektive områden finns att läsa här.

Håll utkik efter låga siffror!

Samtliga varor får ett värde mellan 1 och 5 inom varje område. Ju lägre siffror en vara har – desto lägre hållbarhetsavtryck bedöms varan ha utifrån de tio områdena. Exakt vilka metoder och källor vi valt samt intervallgränser för utfallen inom respektive område finns sammanställda i ett regelverk för våra hållbarhetsdeklarationer. Regelverket revideras regelbundet i takt med att forskningen går framåt och nya användbara källor för data blir tillgängliga.

Spindeldiagram

Hållbarhetsdeklarationens tio områden:

  1. Biologisk mångfald: En biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter av växter och djur i havet och på land. Ju högre siffra i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är risken för att varan påverkat den biologiska mångfalden negativt.

  2. Klimat: Jordens klimat blir allt varmare. För att kunna begränsa klimatförändringarna och den globala uppvärmningen, behöver vi minska utsläppen av växthusgaser. Här visas produktionens klimatpåverkan mätt i koldioxidekvivalenter per kilo produkt. Ju högre siffra i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är varans klimatpåverkan.

  3. Bördighet: En bördig jord ger höga och jämna skördar. Då krävs marklevande organismer som svampar, daggmaskar, bakterier och andra livsformer som omvandlar organiskt material och bryter ner mineraler. Ju högre siffra i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är risken för att varan påverkat jordens bördighet negativt.

  4. Vatten: Att använda vattenresurser ansvarsfullt är en viktig del av en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Här gör vi en bedömning av risken för att varan påverkat vattenresurserna negativt samt om framställningen av varan kräver stora vattenresurser. Ju högre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är risken för negativ påverkan och/eller hög vattenanvändning.

  5. Bekämpningsmedel: Användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel kan medföra risker för de människor och den miljö som exponeras för dem. Ju högre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är risken för att en stor mängd naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel använts.

  6. Övergödning:  Övergödning uppstår vid för stora utsläpp av växtnäringsämnen, vilket bland annat skapar en obalans i ekosystem i sjöar, hav och vattendrag. Här gör vi en bedömning av risken för läckage av växtnäring till omgivande miljö i produktionen. Ju högre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är risken för läckage av växtnäring.

  7. Djuromsorg och antibiotika: I en god djuromsorg ingår att djuren hålls friska och har en god miljö. Hög användning av antibiotika ökar risken för antibiotikaresistens. Här gör vi en bedömning av risken för bristfällig djurvälfärd samt risken för en hög antibiotikaanvändning. Ju högre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är risken för missförhållanden och/eller hög antibiotikaanvändning.

  8. Arbetsförhållanden:  Förhållandena för dem som arbetar i livsmedelproduktionen varierar runtom i världen. Här gör vi en bedömning av risken för bristfälliga arbetsförhållanden. Ju högre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är risken för dåliga arbetsförhållanden.

  9. Lokalbefolkning:  Enligt FN:s definition av mänskliga rättigheter omfattar de bland annat allas rätt till utbildning, eget ägande och frihet. Här gör vi en bedömning av risken för bristande tillämpning av mänskliga rättigheter vilket inkluderar risken för om produktionen inneburit undanträngande av lokalbefolkningen eller maktmissbruk. Ju högre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är risken att mänskliga rättigheter inte tillgodosetts.

  10. Lagefterlevnad och spårbarhet:  En transparent råvarukedja där lagstiftningen efterlevs är nödvändigt både för livsmedelssäkerheten och för att motverka korruption. Ju högre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto högre är risken för att lagar och transparens inte efterlevts.

Ladda ner Coop-appen med Hållbarhetsdeklarationen:

Hämta i App Store Ladda ned på Google Pay