Kemiska ämnen

Coop arbetar aktivt med att begränsa användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö.

Coop har tagit ställning för minskad kemikalieexponering kopplat till sina produkter och har en långsiktig kemikaliestrategi, där utfasning av bisfenoler och PFAS (polyfluorerade ämnen) är en del. Användningen av bekämpningsmedel i produktionen av frukt och grönt är en annan. 
Coops kvitton var fria från bisfenoler redan 2011 och förpackningar under Coops egna varumärken (Änglamark, Coop, Xtra och Coop Gourmet) är bisfenolfria. Coop har beslutat sig för att fasa ut PFAS ämnen och därför har vi bara stekpannor med keramisk ytbeläggning eller av gjutjärn under våra egna varumärken. 

Bisfenoler 

Bisfenol-a (BPA) är ett ämne som varit mycket omdebatterat under det senaste decenniet p.g.a. sina hormonstörande egenskaper och det råder delade åsikter om ämnets farlighet. Forskare har sett samband mellan exponering av bisfenol-a och diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, reproduktionsstörningar samt påverkan på hjärnan med beteendestörningar. Andra riskbedömningar inom EU visar att ämnet inte är så farligt. BPA har fasats ut från flera användningsområden och ersatts av andra bisfenoler, som till exempel bisfenol AF (BPAF), B (BPB), F (BPF) och S (BPS). Dessa  ämnen är inte lika välstuderade som BPA och det saknas kunskap om deras farlighet. Coop ställer därför krav på alla bisfenoler, inte bara BPA. 

PFAS 

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp ämnen som visat sig vara extremt svårnedbrytbara och som stannar kvar i miljön. PFOA är ett sådant ämne som är bevisat persistent, bioackumulerande och toxiskt. Gemensamt för alla PFAS ämnen är deras förmåga att sprida sig långväga via luft och vatten. De kan därför hittas i områden där ingen tillverkning eller användning har förekommit, till exempel i arktiska miljöer. Det gör PFAS till ett globalt problem. 
För ett fåtal PFAS finns det belägg för att ämnena är skadliga för hälsan. Till exempel är ämnena PFOS, PFOA och PFNA bedömda ha reproduktionsstörande egenskaper samt vara misstänkt cancerframkallande. För flertalet PFAS-ämnen saknas dock kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns starka skäl att betrakta alla PFAS som hälsoskadliga. Coop vill därför arbeta för att helt fasa ut PFAS från våra produkter. 

Bekämpningsmedel 

Vid odling av frukt och grönt används olika bekämpningsmedel, undantaget är ekologisk odling där kemiska bekämpningsmedel inte får användas. Inom EU finns ett lagkrav på att odlarna som använder bekämpningsmedel ska jobba med ett integrerat växtskydd, även kallad IPM (integrated pest management). Målet med IPM är att anpassa och minimera bekämpningsmedelsanvändningen i syfte att uppnå en så hållbar odling som möjligt. Coop vill att IPM även ska användas vid odlingar utanför EU och att de farligaste bekämpningsmedlen fasas ut. Tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel har Coop enats om en lista över bekämpningsmedel som bör fasas ut.