Villkor för Inköpstjänst

Dessa villkor gäller för Kundens användande av Coop Inköpstjänst. Coop Inköpstjänst tillhandahålls av Coop Butiker & Stormarknader AB, 556030-5921 och de konsumentföreningar som driver detaljhandelsverksamhet under varumärket Coop och som anges här https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/. Coop Sverige AB, 556710-5480, 171 88 Solna, administrerar Coop Inköpstjänst och ingår avtalet med Kunden på Coop Butiker & Stormarknader AB och konsumentföreningarnas vägnar. Coop Sverige AB, Coop Butiker & Stormarknader AB och konsumentföreningarna benämns nedan gemensamt ”Coop”.

1. DEFINITIONER

Butik: Försäljningsställe som är anslutet till Coop Inköpstjänst.

Coop Inköpstjänst: Tjänst som innebär möjlighet för Kund att betala mot faktura för inköp i Butik.

Kund: Juridisk person, enskild firma, institution, organisation och statlig eller kommunal verksamhet som efter ansökan beviljats rätt att använda Coop Inköpstjänst.

Köpare: Fysisk person som av Kunden registrerats som Köpare av Coop Inköpstjänst.

Administratör: Den fysiska person som av Kunden utsetts till kontaktperson avseende Coop Inköpstjänst och som för Kundens räkning har rätt att utse Köpare och använda Webbgränssnittet.

Inköps-App: Den applikation för mobiltelefon med vilken Köparen kvitterar inköp i Butik. 

Webbgränssnitt: Kundens administrationsverktyg för Coop Inköpstjänst.

2. ANSÖKAN

Den som önskar bli Kund ska upprätta en ansökan om Coop Inköpstjänst. Kunden intygar att samtliga uppgifter som lämnas i samband med ansökan är korrekta. Vid prövning av ansökan kan kreditupplysning komma att inhämtas. Om ansökan beviljas ges Kunden rätt att använda Coop Inköpstjänst. För tydlighets skull har Coop rätt att avslå ansökan utan att ange skäl.

3. KUNDENS BETALNINGSANSVAR

Kunden är betalningsansvarig för samtliga köp som görs av Köpare av Coop Inköpstjänst.  

Kunden ansvarar för att samtliga Köpare vid var tid har Kundens tillstånd att använda Coop Inköpstjänst för Kundens räkning i Butik. Coop har rätt att när som helst under avtalstiden inhämta kreditupplysning avseende Kunden.

4. ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN

Varje Köpare skapar med hjälp av Inköps-App en egen pin-kod. Köpare ska vid nyttjande av Coop Inköpstjänst bekräfta inköp i Butik med pin-koden. Kunden ansvarar för att Köpare vid var tid använder den senaste versionen av Inköps-App.

5. AVGIFT

För nyttjande av tjänsten debiteras en tjänsteavgift om 49 kronor exklusive mervärdesskatt per månad och faktura.

6. WEBBGRÄNSSNITT

Webbgränssnittet används av Administratören för att utse och administrera Kundens Köpare av Coop Inköpstjänst.

Kunden ansvarar för att Administratör och Köpare använder den senaste versionen av en webbläsare som är kompatibel med Webbgränssnittet.

7. FAKTURA

Coop fakturerar Kunden avseende Köpares inköp i Butik månadsvis i efterskott med betalningstid 30 dagar såvida inget annat särskilt avtalats. Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på fakturan. Fakturan utgör redovisningsunderlag för mervärdesskatt och är inget kvitto på köpet. Kvitto som erhålls i Butik utgör för tydlighets skull inte grund för redovisning av mervärdesskatt.

Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt gällande lag. Sker ingen betalning efter påminnelse kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

För pappersfaktura distribuerad med post utgår en faktureringsavgift om 45 kronor. För övriga faktureringsmetoder utgår ingen avgift.

8. ÄGARE AV FORDRAN

Coop äger rätt att överlåta eller pantsätta fordran mot Kunden i anledning av dessa villkor utan att i förväg inhämta Kundens medgivande.

9. ÄNDRING AV VILLKOR

Coop har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Sådan ändring träder i kraft en månad efter det att villkoren publiceras på web platsen för Coop Inköpstjänst (Coop.se).

10. UPPSÄGNING AV COOP INKÖPSTJÄNST

Avtalet om Coop Inköpstjänst gäller tills vidare. Coop och Kunden har rätt att säga upp Coop Inköpstjänst till upphörande med en månads uppsägningstid.

Fullgör inte Kunden sina förpliktelser enligt villkoren eller missbrukas Coop Inköpstjänst har Coop rätt att med omedelbar verkan säga upp Coop Inköpstjänst. Detsamma gäller om Kunden försätts i konkurs, inleder likvidation eller förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion eller om betalningsanmärkning registreras på Kunden eller om Coop av annan anledning skäligen kan anta att Kunden inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt villkoren eller att Coop Inköpstjänst kommer att missbrukas. I dessa situationer spärras Coop Inköpstjänst för fortsatt användning och eventuell skuld till Coop förfaller till omedelbar betalning.

11.  ANMÄLNINGSSKYLDIGHET  M.M.

Kundens aviseringsadress skall vara inom Sverige. Ändring av adress skall omedelbart anmälas till Coop.

Ändring av firmanamn skall omedelbart anmälas till Coop.

Kunden skall även anmäla väsentlig förändring av ägarförhållande hos Kunden varvid Coop har rätt att genomföra förnyad kreditprövning.

12. REKLAMATIONER

Den Butik som tillhandahållit varor eller tjänster ansvarar gentemot Kunden enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Eventuella reklamationer av varan/tjänsten skall därför riktas mot Butiken och inte mot Coop.

Reklamation av eventuellt felaktigt bokförda köptransaktioner skall göras snarast möjligt till Coop.

13. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Kunden ansvarar för att denne har rätt att överlämna personuppgifter avseende de Köpare som har rätt att nyttja Coop Inköpstjänst för Kundens räkning till Coop Sverige AB för Coop Sverige ABs självständiga behandling av dessa personuppgifter. Sådana personuppgifter omfattar bland annat namn, personnummer och uppgifter om Köpares inköp vilka registreras som underlag för inköps-, fakturerings- och reskontrabehandling samt för marknadsföringsändamål. Coop Sverige AB har även rätt att dela inhämtade personuppgifter för behandling för dessa ändamål med andra juridiska personer inom samma koncern som Coop Sverige AB samt med de konsumentföreningar som har ingått avtal med Coop Sverige AB om att Coop Inköpstjänst ska gälla i konsumentföreningens butiker. På coop.se/personuppgifter finns mer information om Coops behandling av personuppgifter.

14. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

Coop ansvar inte för att Coop Inköpstjänst är vid var tid tillgänglig för Köpare.  Coop ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma för Kunden i samband med användandet av Coop Inköpstjänst.