Dags att nominera

Du som medlem kan vara med och påverka !

LEDAMOT COOP MITT`S STYRELSE

 

 • Styrelsens strategiska roll, det vill säga ansvar för ägarnas intentioner,
  företagets affärsidé, mål och strategier.
 • Styrelsens kontrollfunktion, som innebär att följa upp och utvärdera prestationer mot uppsatta mål. Övervaka den finansiella ställningen, riskexponering och administrativa rutiner. Tillse att redovisning och finansförvaltning håller god kvalitet.
 • Styrelsens informationsuppgift, det vill säga att rapporteringen om verksamheten är relevant och ger en rättvisande bild.
 • Styrelsens ansvar för företagets verkställande direktör. Konkret innebär det att styrelsen skall tillsätta och avsätta verkställande direktören samt inom ramen för föreningsstämmans beslut, besluta om lön och andra ersättningsförmåner för verkställande direktören

  Mandatperiod: 2 år

 GRANSKARE UR MEDLEMSPERSPEKTIV

 

 • Granskarna har i uppdrag att lämna rapport till Föreningsstämman om sin granskning enligt Kodens 8 principer med fokus på de tre första principerna
 • Avseende Kodens princip nr 7 ”Ersättning till ledande befattningshavare” ska Granskarna kontrollera att det finns övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor för ledande befattningshavare medan de externa revisorerna granskar hur principerna har följts och lämnar ett yttrande till stämman.
 • Den huvudsakliga delen i granskningen ska vara att granska den styrningsrapport styrelsen lämnar utifrån koden. 
 • Granskarna kan välja att fördjupa sig i vissa principer under verksamhetsåret och en plan för arbetet ska kommuniceras och presenteras för styrelsen så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman.
 • Granskarna ska se till att deras arbete dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i granskningsarbetet över tid och ska överlämnas när nya Granskare utses av stämman. 
 • Granskarna ska efter behov få möjlighet till informationsutbyte med Föreningens ordförande och vd samt få tillgång till rapporter från externa revisorer. 

  Mandatperiod: 1 år


VALBEREDARE ( styrelsens valberedning ) 

 

 • Coop Mitts valberedning ska bestå av tre ledamöter.
 • Stämman väljer valberedning på förslag av styrelsen till och med nästa ordinarie stämma i CoopMitt. Stämman utser ordförande i valberedningen bland valberedningens ledamöter.
 • Valberedningsledamot som inte omvalts som ombud har närvaro- och yttranderätt på stämman.
 • Valberedningen ska föreslå stämman val av stämmans mötesordförande, protokollförare,protokolljusterare och rösträknare.
 • Valberedningen ska föreslå antal styrelseledamöter, lägst fem och högst tio, samt föreslå ordförande och ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens och mångfald. Valberedningen ska också lämna förslag till val av revisionsbolag.
 • Valberedningen ska informera om medlemmarnas möjlighet att kandidera till olika uppdrag.
 • Valberedningen ska lämna stämman förslag på arvoden och andra ersättningar som ska utgå tillstyrelsens ordförande och ledamöter i styrelsen samt ledamöter i valberedningen.
 • Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering skages om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.
 • Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hurdess arbete har bedrivits.

  Mandatperiod: 1 år

 

VALBEREDARE ( i en ägarombudsregion )

 

 • Årligen, genom intervjuer eller på annat lämpligt sätt, utvärderas ägarombudens insats. De personer som har kandiderat till uppdrag ska intervjuas där bland annat valberedarna säkerhetsstället att den kandiderande är personlig medlem, delar kooperationens värderingar, samt uppfyller de kriterier som fasttagits för ägarombudsuppdraget. Som stöd finns ett intervjuunderlag
 • Inför sitt valberedningsuppdrag ha n överläggning med respektive regions styrelserepresentater och samtliga butikschefer i regionen.
 • Presentera och motivera sina förslag till Coop mtts medlemsorganisation, som inför valet publicerar uppgifterna för medlemmarna att ta del av,
  både på hemsida och i butik.
 • Hålla sig inom angivna tidsramar

  Mandatperiod: 2 år


____________________________________________________________________________________________________________________


Skicka din nominering med en förklaring om varför den nominerade skulle passa för uppdraget till: Valberedning@Coopmitt.se
Märk mailet med " Nominering (ex) Styrelsen " .


Skicka in din nominering senast 31 december.
Nomineringarna är till föreningsstämman 18 april 2024.