Valberedare för val av ägarombud
AR
BETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN FÖR VAL AV ÄGAROMBUD
 
FASTSTÄLLD AV COOP MITTS STYRELSE DEN 31 AUGUSTI 2023 
 

Valberedningen ska ge medlemmarna förslag på vilka som är bäst lämpade att företräda  
dem som ägarombud.  
 

Varje ledamot i valberedningen ska genomgå utbildning som erbjuds för att kunna fullfölja uppdraget. Ledamöterna ska ha goda kunskaper om konsumentkooperationen, Coop Mitt och relevanta arbetsordningar. Det är dessutom viktigt att hålla sig informerad om verksamhetsplaner för organisationen för Coop Mitts medlemmar. Valberedningen ska vidare ha god kännedom om föreningens demokratiska organisation och hålla sig informerad om vad uppdraget som ägarombud innebär samt vilka krav och förväntningar som ställs på respektive kandidat. I urvalet strävar vi efter mångfald och hänsyn ska därför tas beträffande ålder, kön, etnicitet, geografisk spridning med mera.  

För att klara uppdraget krävs att valberedningen har ett brett lokalt nätverk, goda medlemskontakter och kunskap om uppdragen som ägarombud. Det krävs också att valberedningen håller sig informerad om hur uppdraget har skötts av tidigare valda och att ägarombuden fullgjort de uppgifter som ingår i uppdraget enligt gällande arbetsordning för ägarombud. Slentrianmässiga omval ska undvikas. Har någon tidigare vald inte fullgjort sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt är det valberedningens skyldighet att inte föreslå omval, utan istället arbeta för att hitta en annan kandidat. Samtal ska genomföras med berört ägarombud.  
 

STRUKTUR FÖR VALBEREDNINGEN FÖR ÄGAROMBUDEN  

Ägarombuden organiseras internt i regioner. Området för Coop Mitts medlemmar delas in i lämpligt antal regioner. Coop Mitt har 4 regioner. Ambitionen är att det i varje region ska finnas en valberedning med två-tre personer, varav en ska utses till sammankallande. Valberedningarna utses av föreningsstämman. Styrelsen nominerar ledamöter till de olika valberedningarna. Mandatperioden för ägarombudens valberedning är två år. Enskild medlem för en butik kan också nominera ledamot till valberedning senast 31 december till föreningsstyrelsen.  
 

KANDIDERING TILL ÄGAROMBUD  

Coop Mitts medlemmar ska genom hemsidan, mejl, Medlemspunkten, sociala medier och anslag i butik informeras om möjligheten att kandidera till ägarombud. Av informationen ska det framgå hur lång tid medlemmarna har på sig att kandidera. Ansvarig för detta är Coop Mitts medlemsorganisation.  

INFÖR VALET AV ÄGAROMBUD SKA VALBEREDNINGEN:  

• Föreslå ägarombud och ersättare för respektive valenhet. Utgångspunkten är att varje Coopbutik utgör en valenhet. På Stora Coop kan det väljas 2 ägarombud och 2 ersättare. Valberedningen får information om hur många valenheter som ägarombud ska väljas till, i god tid inför kandideringsperioden. 

Till varje valenhet föreslå ett ägarombud samt en ersättare per ägarombud.  

• Sträva efter att få lämplig sammansättning med hänsyn till erfarenhet, kompetens, ålder, kön och etnicitet.  

 

För att väljas till ägarombud krävs personligt medlemskap i Coop Mitt. Ägarombud får inte vara anställda på KF eller Coop Mitt.  
 

VALBEREDNINGEN SKA:  

Årligen, genom intervjuer eller på annat lämpligt sätt, utvärdera ägarombudens insats. De personer som har kandiderat till uppdrag ska intervjuas där bland annat valberedarna säkerställer att den kandiderande är personlig medlem, delar kooperationens värderingar, samt uppfyller de kriterier som fastslagits för ägarombudsuppdraget. Som stöd finns ett intervjuunderlag.  

• Inför sitt valberedningsuppdrag ha en överläggning med respektive regions styrelserepresentant och samtliga butikschefer i regionen.  

• Presentera och motivera sina förslag till Coop Mitts medlemsorganisation, som inför valet publicerar uppgifterna för medlemmarna att ta del av, både på hemsida och i butik.  

• Hålla sig inom angivna tidsramar.  

 

ARVODE:

Det här är ett förtroendeuppdrag med ett fast årsarvode (5 200 kr, år 2023) samt ersättning för resor och ev förlorad arbetsförtjänst.