Ägarombud

Ägarombuden är butikernas ambassadörer och länk mellan medlemmar, butik och medarbetare.

Vad gör ett Ägarombud?

Ägarombuden är länken mellan medlemmarna och butikerna. De arbetar för ett aktivt medlemskap och verkar för kooperationen i butikens närområde. Ägarombudets roll är att vara rådgivande och stödjande för butiken.

Ägarombudet samt ersättare skall vara myndig och medlem i föreningen samt regelbundet handla i butiken som företräds.

Deltar som ombud vid föreningsstämman

Deltar i ägarombudsträffar ca två gånger per år

Deltar vid utbildningstillfällen som erbjuds

All löpande kommunikation mellan förening och ägarombud sker genom e-post och telefon vilket kräver att ägarombud har tillgång till mobiltelefon och e-post.

Ägarombud väljs på två år. Valet sker genom internetomröstning.

Ägarombudsval

Valet 2020 är nu klart!

Observera att KF och föreningarna är partipolitiskt och religiöst obundna.

För 2020-2021 är följande personer valda på dessa butiker:

Ägarombud 2020-2021

 

Kontaktuppgifter till valberedningen för ägarombud.

Namn                           Ort                                Mailadress                                       Mobil

Per Eriksson           Bengtsfors             per.eriksson@bengtsfors.se  0709-377104

Sten-Åke Jansson Bengtsfors           lupusjansson@hotmail.com   0702-136752

Kjell Andersson      Hunnebostrand  kjell.a.andersson@telia.com  0706-450847

Anita Löfgren          Skövde                   anita.lofgren@live.com             0706-484568

Erik Kyrkander        Falköping              erik@klurig.com                          0730-686413

Torbjörn Rigemar   V:a Frölunda        torbjorn.rigemar@gmail.com  0706-309273

 

Valberednings uppdrag

Valberedningen ska ge medlemmarna förslag på vilka som är bäst lämpade att företräda medlemmarna som ägarombud.

Det krävs att valberedningen håller sig informerad om hur uppdraget har skötts av tidigare valda; närvaro vid aktiviteter, ägarombudsträffar, utbildningar och stämmor.

Sträva efter mångfald och hänsyn ska därför tas beträffande ålder, kön, etnicitet.

Undvika slentrianmässiga omval.