Ägarombud

Ägarombuden är butikernas ambassadörer och länk mellan medlemmar, butik och medarbetare.

Vad gör ett Ägarombud i Coop Väst?

Ägarombuden är länken mellan medlemmarna och butikerna. De arbetar för ett aktivt medlemskap och verkar för kooperationen i butikernas närområde. Ägarombuden skall även känna till olika sätt att handla på som online, hämta och känna till hur man betalar med scan § pay etc.

Ägarombudet samt ersättare skall vara myndig och medlem i föreningen samt regelbundet handla online eller i butikerna som företräds.

Deltar som ombud vid föreningsstämman

Deltar i ägarombudsträffar ca två gånger per år

Deltar vid utbildningstillfällen som erbjuds

All löpande kommunikation mellan förening och ägarombud sker genom e-post och telefon vilket kräver att ägarombud har tillgång till mobiltelefon och e-post.

Ägarombud väljs på två år. Valet sker genom internetomröstning.

Mandatperioden sträcker sig från den 1 mars 2022 till den 29 februari 2024.

Ägarombudsorganisationen i Coop Väst

Coop Väst är en stor förening med 171 butiker och viljan är att det skall finnas Ägarombud och ersättare till alla våra butiker, samt att ombuden skall känna till olika sätt att handla och betala.

För att säkerställa den demokratiska processen inom Coop Väst är Ägarombuden organiserade i kluster om flera butiker. I varje kluster kommer två Ägarombud och en ersättare att väljas.

Exempel på kluster

Norra Dalsland                           

     Coop Bengtsfors                 

     Coop Mustadfors                

     Coop Ed                                   

     Coop Karlstadsvägen

      Coop Mellanbrogatan

I länken nedan hittar du hur klusterindelningen ser ut i Coop Väst

Länk till hur klusterindelningen ser ut  


Observera att KF och föreningarna är partipolitiskt och religiöst obundna.

För 2020-2021 är följande personer valda på dessa butiker:

Ägarombud 2020-2021

 

Kontaktuppgifter till valberedningen för ägarombud.

Namn                           Ort                                Mailadress                                      

Torbjörn Rigemar   V:a Frölunda         torbjorn.rigemar@gmail.com

Per Eriksson           Bengtsfors             per.eriksson@bengtsfors.se  

Sten-Åke Jansson Bengtsfors           lupusjansson@hotmail.com  

Kjell Andersson      Hunnebostrand  kjell.hunnebo@gmail.com  

Anita Löfgren          Skövde                   anita.lofgren@live.com             

Maria Hörnsten     Gränna                   maria.hornsten@outlook.com

Krister Örnfjäde    Västervik                krister.ornfjader@gmail.com

 

Valberednings uppdrag

Valberedningen ska ge medlemmarna förslag på vilka som är bäst lämpade att företräda medlemmarna som ägarombud.

Det krävs att valberedningen håller sig informerad om hur uppdraget har skötts av tidigare valda; närvaro vid aktiviteter, ägarombudsträffar, utbildningar och stämmor.

Sträva efter mångfald och hänsyn ska därför tas beträffande ålder, kön, etnicitet.

Undvika slentrianmässiga omval.