Ägarombud

Ägarombuden är butikernas ambassadörer och länk mellan medlemmar, butik och medarbetare.

Valda Ägarombud 2024-2026:

Valda ombud Coop Väst 2024-2026

Valda Ägarombud per kluster och butik 2022-2024

Valda ombud per kluster och butik 2024-2026

Vad gör ett Ägarombud i Coop Väst?

Ägarombuden är länken mellan medlemmarna och butikerna. De arbetar för ett aktivt medlemskap och verkar för kooperationen i butikernas närområde. Ägarombuden skall även känna till olika sätt att handla på som online, hämta och känna till hur man betalar med scan § pay etc.

Ägarombudet samt ersättare skall vara myndig och medlem i föreningen samt regelbundet handla online eller i butikerna som företräds.

Deltar som ombud vid föreningsstämman

Deltar i ägarombudsträffar ca två gånger per år

Deltar vid utbildningstillfällen som erbjuds

All löpande kommunikation mellan förening och ägarombud sker genom e-post och telefon vilket kräver att ägarombud har tillgång till mobiltelefon och e-post.

Ägarombud väljs på två år. Valet sker genom internetomröstning.

Mandatperioden sträcker sig från den 1 maj 2024 till den 30 april 2026.

Ägarombudsorganisationen i Coop Väst

Coop Väst är en stor förening med 171 butiker och viljan är att det skall finnas Ägarombud och ersättare till alla våra butiker, samt att ombuden skall känna till olika sätt att handla och betala.

För att säkerställa den demokratiska processen inom Coop Väst är Ägarombuden organiserade i kluster om flera butiker. I varje kluster kommer två Ägarombud och en ersättare att väljas.

Exempel på kluster:

Norra Dalsland                           

Coop Bengtsfors                 

Coop Mustadfors                

Coop Ed                                   

Coop Karlstadsvägen

Coop Mellanbrogatan

I länken nedan hittar du hur klusterindelningen ser ut i Coop Väst

Länk till hur klusterindelningen ser ut  


Observera att KF och föreningarna är partipolitiskt och religiöst obundna.

Kontaktuppgifter till valberedningen för ägarombud.

Namn                           Ort                                Mailadress                                      

Torbjörn Rigemar   V:a Frölunda         torbjorn.rigemar@gmail.com

Per Eriksson           Bengtsfors             per.eriksson@bengtsfors.se    

Kjell Andersson      Hunnebostrand  kjell.hunnebo@gmail.com  

Anita Löfgren          Skövde                   anita.lofgren@live.com             

Maria Hörnsten     Gränna                   maria.hornsten@outlook.com

Krister Örnfjäder    Västervik                krister.ornfjader@gmail.com

Inga-Lill Samuelsson Kungälv            ingasam61@gmail.com

 

Valberednings uppdrag

Valberedningen ska ge medlemmarna förslag på vilka som är bäst lämpade att företräda medlemmarna som ägarombud.

Det krävs att valberedningen håller sig informerad om hur uppdraget har skötts av tidigare valda; närvaro vid aktiviteter, ägarombudsträffar, utbildningar och stämmor.

Sträva efter mångfald och hänsyn ska därför tas beträffande ålder, kön, etnicitet.

Undvika slentrianmässiga omval.