Föreningsstämman

I Coop Nord har du som medlem inflytande. Medlemmarnas representanter - ägarombuden - kallas till föreningsstämman, vårt högsta beslutande organ.

Föreningsstämman

Föreningsstämman är Coop Nords högsta beslutande organ. Den genomförs vanligtvis under april månad. Valda ägarombud samt medarbetarnas representanter bildar föreningsstämma. Coop Nords styrelse och ledningsgrupp deltar vid föreningsstämman.

Föreningsstämman väljer föreningens styrelse och fastställer framlagda ekonomiska redovisningar. Styrelsen utser vd som ansvarar för föreningens drift.

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan lämna en skriftlig motion. Motioner till föreningsstämman skickas till styrelsen och ska ha kommit in senast den 15 januari samma år som stämman hålls.

Inför stämman får ägarombud och styrelse lyssna till presentationer om Coop Nords verksamhet och årets fokusområden.