Demokratisk process

Inflytande

I KF och konsumentföreningarna ska medlemmarnas inflytande, medarbetarnas synpunkter och en aktiv dialog med omvärlden medverka till att forma verksamheten.

 

Distriktsstämma

Styrelsen beslutar om distriktsindelning. Medlemmarna i distrikten kallas till distriktsstämmor, vilken ska hållas minst två veckor före ordinarie föreningsstämma.
På distriktsstämman får medlemmarna information om sin egen butik och om hela föreningens verksamhet.
Medlemmarna får också möjlighet att ta upp de frågor de har om butiken eller föreningen.
Varje distriktsstämma väljer butiksråd som representerar de butiker som ligger inom respektive distrikt.

Varje butik i distriktet har en valberedning som tittar både på nya butiksråd och fullmäktige till föreningsstämman.

 

Butiksråd

Styrelsen upprättar och föreningsstämman fastställer en arbetsordning för föreningens butiksråd. Av arbetsordningen ska framgå hur många ledamöter respektive butiksråd ska ha.

Ordinarie distriktsstämma avgör, om butiksråd ska inrättas i distriktet. Ledamöterna väljs på ordinarie distriktsstämma i det distrikt, där enheten ligger. Ledamöterna väljs på ett år för tiden intill dess nästa ordinarie distriktsstämma har hållits.

I butiksrådet ingår, förutom de ledamöter som stämman valt, enhetschefen samt ledamöter som utsetts bland och av enhetens personal.

Konstituerande sammanträde hålls omedelbart efter valet.

 

Föreningsstämma

Föreningsstämman är Gotlands Konsumentförenings högsta beslutande organ, den genomförs senast under maj månad.
Föreningsstämman utgörs av ombud minst 51stycken, som valts vid distriktsstämmorna. Varje distrikt väljer ombud till ett antal som så nära som möjligt motsvarar distrikts­medlemmarnas andel av föreningens totala medlemsantal. Varje distrikt ska dock välja minst ett ombud. Ombuden beslutar för samtliga medlemmars räkning. Varje ombud har en röst vid stämman. Styrelsens leda­möter, vd och revisorerna bör närvara vid föreningsstämmorna. De har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt.

Föreningsstämman väljer styrelse, minst 5 och mest 7 ledamöter, och fastställer framlagda ekonomiska redovisningar.
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan lämna en skriftlig motion.

Motion

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 15 januari samma år stämman hålls.
Motionen skall vara egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt medlemsnummer och sin adress.

Om en medlem skriftligen framlägger ett förslag, ett önskemål eller ett klagomål för styrelsen, är styrelsen skyldig att undersöka ärendet och lämna medlemmen skriftligt svar.

Sänd motionen till:

Coop Gotland
Box 1454
621 25 VISBY
Märk kuvertet med "Motion".

Styrelsen

Styrelsen ska årligen fastställa en arbets­ordning för styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisa­tion och förvaltningen av föreningens ange­lägenheter.

För den löpande förvaltningen anställer sty­relsen en verkställande direktör (vd). Styrel­sen ska utöva tillsyn över vd:s förvaltning och årligen fastställa en instruktion för vd.

VD

Vd har hand om den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningsstämmans och styrelsens beslut.

 

Föreningens stadgar