Demokratisk process

Inflytande

I KF och konsumentföreningarna ska medlemmarnas inflytande, medarbetarnas synpunkter och en aktiv dialog med omvärlden medverka till att forma verksamheten.

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls senast den 15 maj.

Föreningsstämman utgörs av valda ägarombud. De beslutar för samtliga medlemmars räkning. Varje ombud har en röst vid stämman. Styrelsens ledamöter, VD och revisorerna ska närvara vid föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl föreligger. De har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt.

Föreningsstämman väljer styrelse, lägst 5 och högst 7 ledamöter, och fastställer framlagda ekonomiska redovisningar. Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan lämna en skriftlig motion.

Höststämma

Stämmoombuden ska årligen sammankallas till ytterligare en föreningsstämma under perioden oktober-december. Vid stämman ska i stadgeenlig ordning väckta motioner behandlas samt eventuellt extra ärenden från styrelsen.

Motion

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 15 januari samma år stämman hålls. Motionen ska vara egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt medlemsnummer och sin adress.

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på föreningens höststämma ska lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 1 september samma år stämman hålls.

Sänd motionen till:

Coop Gotland
Box 1454
621 25 VISBY
Märk kuvertet med "Motion".

Styrelsen

Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens ange-lägenheter.

För den löpande förvaltningen anställer styrelsen en verkställande direktör (vd). Styrelsen ska utöva tillsyn över vd:s förvaltning och årligen fastställa en instruktion för vd.

VD

Vd har hand om den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningsstämmans och styrelsens beslut.

Föreningens stadgar