Information till dig som är medlem i en konsumentförening inom KF

Denna information gäller dig som medlem i någon av KF:s konsumentföreningar. Syftet är att ge mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter kopplat till detta medlemskap.

Uppdaterad: 21 september 2023

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

KF eller den konsumentförening du är eller vill bli medlem i är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas. Det kallas enligt lagen att man är personuppgiftsansvarig. Om du inte vet vilken konsumentförening du tillhör, kontakta Medlemsservice via kontaktuppgifter längst ner i denna information.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du blir medlem eller i andra kontakter med oss. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer. Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du handlar i en Coop-butik, registrerar ett köp och drar ditt medlemskort. Personuppgifter skapas också som ett resultat av ditt medlemskap i konsumentföreningen. Vi kan exempelvis spara ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med dig eller ditt deltagande i olika föreningsaktiviteter. Vi hämtar även personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register, exempelvis folkbokföringsregistret, så att vi alltid har din rätta adress.

Konsumentföreningen är skyldig enligt lag att upprätta ett medlemsregister. Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas vid ansökan kan vi inte erbjuda dig medlemskap i en konsumentförening. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande.

VILKA VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom Kooperationen eller med externa samarbetspartners och leverantörer. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs till externa samarbetspartners utanför EU/EES-området.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

All information som vi samlar in har en koppling till konsumentföreningens verksamhet med syfte att skapa ekonomisk nytta för våra medlemmar och bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Dina personuppgifter används för att fullgöra avtal med dig, tillvarata rättsliga förpliktelser eller för andra berättigade intressen såsom marknadsföring. I undantagsfall kan det förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för en viss behandling av personuppgifter, som inte täcks nedan.


Ändamål Laglig grund

Medlemsadministration:
 •  Hantera medlemsansökningar
 • Föra medlemsregister
 • Administration av föreningsverksamheten
 • Interaktion med medlem
 • Administrera insats- och sparkonto
För att ingå och fullgöra avtal med dig För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Beräkna och betala ut ränta och återbäring i
tillämpliga fall
För att fullgöra vårt avtal med dig

Marknadsföring av föreningens tjänster och
medlemsförmåner:
 •  Informera om medlemsaktiviteter
 • Skicka erbjudanden och eventinbjudningar
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att marknadsföra våra tjänster

Analys av verksamheten och medlemsaktiviteter i syfte att:
 •  Förbättra och anpassa våra tjänster
 •  Ta fram beslutsunderlag för vidareutveckling av föreningens verksamhet och erbjudande
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och leverera största möjliga medlemsnytta

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Ärendehantering hos kundservice För att fullgöra vårt avtal med dig

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till medlemmar

Föreningsadministration:
 •  Hantera motioner inklusive identitetskontroller
 • Hantera nomineringar och kandideringar av förtroendevalda
 • Hantera valet av förtroendevalda
 • Föra register över förtroendevalda, ägarombud och ambassadörer

För att fullgöra vårt avtal med dig

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda medlemmar möjligheter att påverka föreningens verksamhet


SÄRSKILT OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING

Du som medlem kan få nyhetsbrev eller annan information om våra medlemsförmåner och medlemsaktiviteter. I vissa fall kommer vi att skicka samma information till alla medlemmar och i andra fall kan vi rikta informationen till olika medlemsgrupper. Vi kommer att spara vilken information du fått och hur du agerat.

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automatiserade beslut tillämpas, som kan få rättsliga följder eller som innebär att du påverkas i betydande grad på liknande sätt. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på detta sätt utan att informera dig i förväg och om nödvändigt inhämta ditt samtycke.

SÅ LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för ändamålet, exempelvis för att uppfylla ett lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. Vi är enligt lag skyldiga att spara vissa av dina personuppgifter i vår medlemsförteckning i sju år efter att ditt medlemskap upphört.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen har du som medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling t.ex. direktmarknadsföring.
All information om hur du nyttjar dina lagstadgade rättigheter

VEM DU KONTAKTAR

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Kundservice.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter på mailadressen dso@kf.se