Information till dig som är kund hos MedMera Bank

Denna information gäller dig som är eller vill bli kund hos MedMera Bank AB, det vill säga om du har eller vill ansöka om något av våra betalkort eller någon av våra andra produkter. Syftet är att ge mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppdaterad: 19 december 2018

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är MedMera Bank AB som är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att  du ansöker om någon av våra produkter. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Personuppgifter skapas som ett resultat av att du nyttjar någon av våra produkter eller kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara ärendehistorik, betalningshistorik eller på annat sätt dokumentera hur du agerat på kommunikationen från oss. Vi får också transaktionshistorik och andra uppgifter när du betalar med våra kort. Vi hämtar dessutom löpande personuppgifter från offentliga register, exempelvis folkbokföringsregistret och från kreditupplysningsföretag. Vi kommunicerar tydligt i vilka sammanhang en kreditupplysning behöver tas.  

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan vi inte erbjuda dig de tjänster och produkter vi har. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller ta del av viss produkt, tjänst eller erbjudande. 

VILKA KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom Kooperationen. Vi kan även dela personuppgifter med externa samarbetspartners. All utlämning kommer att ske enligt gällande lagar, exempelvis regler kring banksekretess. Vi kommer också att säkerställa att dina personuppgifter inte används för andra ändamål än de vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs till externa samarbetspartners utanför EU/EES-området.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

Som kund hos MedMera Bank hanteras dina personuppgifter, för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.


Ändamål Laglig grund
Behandling av kortansökan, kreditansökan, låneansökan, sparkontoansökan inklusive: 
 • Kreditprövning
 • Hantering enligt penningtvättslagstiftning
 • Hantering enligt interna regelverk 
För att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås

För att fullgöra en rättslig förpliktelse 

Hantering av kort och transaktioner, inklusive:
 • Kortadministration 
 • Fakturering och kravprocess
 • Hantering enligt penningtvättslagstiftning 
 • Rapportering till skattemyndighet 
För att fullgöra vårt avtal med dig som kund

För att fullgöra en rättslig förpliktelse 

Hantering av lån, inklusive:
 • Fakturering och kravprocess
 • Hantering av inbetalningar 
 • Hantering enligt penningtvättslagstiftning 
 • Rapportering till skattemyndighet
För att fullgöra vårt avtal med dig som kund

För att fullgöra en rättslig förpliktelse 

Hantering av sparkonto, inklusive: 
 • Hantering enligt penningtvättslagstiftning
 • Rapportering till skattemyndighet 
För att fullgöra vårt avtal med dig som kund

För att fullgöra en rättslig förpliktelse 

Marknadsföring: 
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter till alla bankkunder, baserat på vilka produkter du har och hur du använder dessa.  
Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att marknadsföra våra produkter och tjänster 

Aggregerade analyser av användningen av våra tjänster i syfte att:
 • Förbättra och anpassa verksamhet/ tjänster
 • Framställa beslutsunderlag 
 • Framställa statistik 
 • Riskanalys 
Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna bedriva kostnadseffektiv och relevant näringsverksamhet 

Säkerställa tillgång till korrekt uppdaterade adress- och personuppgifter  För att fullgöra en rättslig förpliktelse  

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning:
 • Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning  
För att fullgöra rättsliga förpliktelser 

Ärendehantering hos kundservice:
 • Säker identifiering
 • Logga ärenden kopplat till bankprodukter 
 • Hantera begäran om den registrerades rättigheter 
 • Svara på frågor avseende produkter och tjänster 
För att fullgöra vårt avtal med dig som kund

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till kunder 

I undantagsfall kan det förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för en viss behandling som inte täcks av ovan.

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automatiserade beslut tillämpas, som kan få rättsliga följder eller som innebär att du på annat sätt påverkas i betydande grad. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter utan att informera dig i förväg och om nödvändigt inhämta ditt samtycke.

SÅ LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för ändamålet, exempelvis för att uppfylla ett lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen har du som kund eller medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.  

VEM KONTAKTAR DU

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Coop Kundservice. Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter fyller du i blanketten nedan. Förfrågan ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, att det gäller dig som kund till MedMera Bank, vilken rättighet du vill utöva och beskrivning av ärendet samt din underskrift.

MedMera Bank AB

Box 155
791 24 Falun

Gäller det specifikt Rätten till tillgång (s.k registerutdrag) vill vi att du fyller i och skickar Blankett för registerutdrag som finns längre ner.

Du kan alltid kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Christer Jönsson
Dso@kf.se