Köpvillkor

Genom att lägga en order hos Coop samtycker du till följande villkor och regler.

Tjänsterna på Coop.se tillhandahålls av: Coop Sverige AB, organisationsnummer 556710-5480 Adress: 171 88 Solna E-post: handlahemma@coop.se  Momsregistreringsnummer:

Coop Sverige AB benämns nedan som ”Coop”. Dessa allmänna villkor har antagits den 7 maj 2012. Försäljning via coop.se sker till både privatpersoner och företag nedan gemensamt kallade ”Kund”. Coop förbehåller sig rätten att bedöma om Kund ska registreras som privatperson eller som företag och kan ändra Kunds registrering. Vid sådan ändring informeras Kund av Coop via e-post. Endast privatperson eller representant för företag som är över 18 år har rätt att registrera sig och utföra inköp via coop.se. Chauffören kan komma utföra ålderskontroll i samband med leverans av beställning innehållande öl, receptfria läkemedel och/eller tobaksvaror.

De villkor som är tillämpliga på Kunds beställning via coop.se är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.

Varor sålda av Coop får inte säljas vidare eller på annat sätt överlåtas till tredje part utan Coop uttryckliga skriftliga samtycke.

Coop förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Detta sker dels genom ett meddelande på hemsidan och dels genom e-post till den e-postadress Kund angivit.

Coop tar endast emot beställningar med ett totalt artikelvärde av 500 kronor eller därutöver, förutom då beställningen avser ”Coop Matkasse”. ”Coop Matkasse” kan beställas även om det totala artikelvärdet för ”Coop Matkasse” understiger 500 kronor.

Priser och avgifter

Priserna för de beställda varorna är priset som anges på coop.se vid tiden för Kunds beställning. Alla priser är angivna inklusive moms vid inloggning som privatperson, alternativt exklusive moms vid inloggning som företag. I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges.

Varje beställning via coop.se kan komma att bli föremål för leveransavgift. Leveransavgiften beror på en mängd faktorer och specificeras i sammanställningen innan Kund bekräftar beställning.

Då det inte går att fastställa priset på varor som säljs för ett pris per kilo eller per en annan viktenhet med exakthet vid beställningstillfället, baseras priset i kundkorgen på den uppskattade vikt som anges på hemsidan. Varan vägs när Kunds beställning plockats ihop och priset på varan korrigeras utifrån den korrekta vikten. Kund betalar alltid för varans korrekta vikt. Om en vara är tillfälligt slut ersätter vi den om möjligt med en likvärdig vara med reservation för eventuella prisavvikelser. Prisavvikelser kan även förekomma vid ersättning av kampanjvaror.

Kund betalar för det antal kassar som behövs för att leverera beställningen. Antal kassar framgår därför inte av sammanställningen på hemsidan utan påförs Kunds beställning efter att varorna plockats ihop.

Betalningsmetoder

Betalning kan göras med antingen bank- eller kontokort från Visa/MasterCard/American Express/Diners/MedMera-Konto/KF Inköpskort eller mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Vid kortbetalning debiteras angivet kort på leveransdagen.

Skulle angivet kort inte kunna debiteras på leveransdagen äger Coop rätten att göra nya försök att debitera angivet kort under kommande 5 arbetsdagar alt skicka faktura på köpet till Kund. Inga kortuppgifter sparas av Coop utan endast referensnummer nyttjas i dialog med DIBS Payment Services AB (publ) som tillhandahåller betalningslösningen för coop.se. DIBS Payment Services AB (publ) är PCI-certifierat.

Coop accepterar inte betalning med kontanter eller checkar. Vid fakturering debiteras en faktureringsavgift som för närvarande är 29 kr inkl moms.

Coop kan vid misslyckad debitering stoppa leveransen/avhämtningen om det bedöms nödvändigt.

Gällande Coop Matkasse kunder för avhämtning i butik: Skulle angivet kort ej kunna debiteras på debiteringsdagen (vilket är onsdagen inför kommande avhämtningsdag), äger Coop rätten att göra nya försök att debitera angivet kort innan avhämtning alt skicka faktura på köpet till kund.

Leverans

Leveransen av Kunds varor sker - om inte annat anges - till den adress Kund angivit vid registrering. Kund har alltid möjlighet att ändra adress, tillfälligt eller permanent, under Mina uppgifter på hemsidan. Det åligger Kund att hålla Coop uppdaterad med korrekta kunduppgifter och därmed ge Coop möjlighet att leverera till rätt adress. Kund ska se till att det är framkomligt fram till Kunds dörr, så att Coop kan leverera.

Om inte annat särskilt avtalats skriftligen ska Kund tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen. Finns inte någon mottagare av leveransen på plats returneras leveransen till Coop och Coop har rätt att belasta Kund med en avgift om 300 kronor.

Det åligger Coop att leverera beställda varor inom senast 15 minuter efter angivet tidsfönster. Mottar Kund leveransen efter angivet tidsfönster krediteras Kund leveransavgiften. Coop kommer i sådant fall snarast kontakta Kund för att avtala en ny leveranstid. I det fall Coop inte levererar under leveransdagen och detta inte beror på Kund eller något förhållande på Kunds sida, har Kund rätt att häva köpet.

Ändring/avbokning av leverans

Kund kan göra ändringar i beställning eller avboka beställning fram till klockan 24:00 dagen före leverans förutsatt att inte annat anges i beställningsbekräftelsen.

Skulle Kund avboka beställning efter ovanstående tidpunkt har Coop rätt att debitera leveransavgift samt värdet av eventuella lättförgängliga varor som inte kan levereras vid annat tillfälle.

Avbokning av Coop Matkasse för avhämtning skall ske senast tisdag 23:59 veckan inför kommande avhämtningsdag i butik.
Coop friskriver ersättningskrav för eventuell merkostnad som kan uppstå i samband med att vår leverans inte är korrekt, brister, blir sen eller annat. Coop förbehåller sig rätten att debitera en Bomkörningsavgift om 300,- då leverans ej kunnat utföras på grund av att kunden inte varit hemma.

Ångerrätt

Privatperson har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla. Ångerrätten gäller inte heller tidningar eller tidskrifter.

Kund kan därför inte ångra köp av matvaror, däremot exempelvis ljus, servetter och hem- och hygienartiklar. Kund har rätt att undersöka varan men den ska vara i så kallat väsentligen oförändrat skick, vilket innebär att varan ska vara i gott skick och att originalemballaget ska finnas kvar.

Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta Coops kundtjänst.

Reklamation

Om det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Coops kundtjänst och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

  • Vara
  • Beställningsdatum
  • Beställningsnummer
  • Orsak till reklamationen/felet
  • E-post eller telefonnummer till Kund
  • Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till Coops kundtjänst återfinns högst upp på sidan.

Är varan felaktig enligt KKL har Kund rätt till omleverans eller rätt att häva köpet av den felaktiga varan.

Coop ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt leveransavgiften eller proportionerlig del därav.

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Coop förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

Garanti

På vissa varor lämnar Coop garanti. Garantitiden anges i förekommande fall i samband med köpet och på Kunds kvitto.

Vid reklamation på grund av fel på en garantivara inom angiven garantitid ska Coops kundservice kontaktas. Kund ska därvid kunna presentera samma uppgifter och underlag som vid reklamation enligt ovan. Är en garantivara felaktig och sker korrekt reklamation inom angiven garantitid har Kund rätt till en ny likvärdig vara. Ersättningsvara levereras i enlighet med vad som överenskommes mellan Kund och Coops kundservice.

Force majeure

Skulle Coop på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Coop kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer Coop alltid att i möjligaste mån kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt kompensera Kund.

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda Coops sida är Kunds ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till Coop och alla hos Coop lagda handla hemma beställningar där Kunds inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta Coop i den händelse att hela eller delar av Kunds inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer.

Personuppgifter

I samband med registrering på Coop.se registreras uppgifter om Kund. Ändamålet med registreringen är att administrera Kunds beställningar på Coop samt att samla och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.  Klicka här för att se mer detaljerat hur Coop hanterar din personliga information.

Övrigt

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende tjänsten Coop skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen coop.se gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies.

Villkor för Coop.se

Om cookies på Coop.se

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies