Beskära fruktträd och bärbuskar

Hur mycket ska man ta när man beskär träd? Och bärbuskar? Och hur ofta? Här få du svar på dina frågor.

För att få bra frukt måste fruktträd beskäras regelbundet. Det är främst äpplen och päron som behöver beskäras årligen medan plommon och körsbär inte är lika krävande.

En kraftig beskärning de första 2 – 3 åren för att forma trädet följd av en mild årlig beskärning från år 4 för att underhålla bildningen av ny fruktved är grunden i fruktträdsbeskärningen.

Fruktträd

Fruktträdens uppbyggnad

Ett fruktträd består av grundstam (underlag) och ädelved (sort). Ädelveden (sorten) opereras in på grundstammen genom ympning (grenkil) eller okulering (knoppöga).

Beroende på hur kraftigväxande grundstammen är kan man avgöra hur stort trädet blir. De härdigaste grundstammarna är alla kraftigväxande och ger relativt stora träd. Den vanligaste äppelgrundstammen heter A2. Den vanligaste trädformen i fritidsodling är kronträd. En krona är uppbyggd av:

 • huvudstam (hs)
 • huvudgren (hg)
 • sidogren (sg)
 • toppskott (ts)
 • konkurrentskott (kd)

För den lilla trädgården blir kronträden lätt för stora och kräver kraftig beskärning. Då kan spindelträd och de nya pelarträden vara bättre alternativ. De är svagväxande och ger frukt tidigt.

Varför beskära?

Det finns fler anledningar till att beskära sina fruktträd

 • Bygga upp en stabil och jämnt fördelad krona på unga träd
 • Gynna bildning av ny fruktved (som ger jämn skörd av bra kvalitet)
 • Få in ljus och luft i kronan på äldre träd
 • Underlätta plockningen genom att hålla trädet lågt
 • Forma ett vacker träd
Tidpunkt för beskärning

Nya rön säger att sensommar och höst är den bästa beskärningstiden för de flesta träd. Trädens läkförmåga är då som bäst. Stenfrukt (plommon, körsbär) bör alltid beskäras då eftersom de blöder lätt. För kärnfrukt (äpplen, päron) är det praktiskt svårare eftersom många sorter inte är skördade så tidigt. För dessa är därför senvintern ändå den lämpligaste tiden för beskärning när den värsta kylan är över men i god tid innan saven stiger.

Sommarbeskärning (pincering), där man toppar in de nya årsskotten, görs främst på spaljéträd. Pincering stimulerar blombildningen till nästa år men ger också mer ljus till årets frukt som får bättre färg. Stenfrukt kan också beskäras lätt på försommaren strax före blomning

Beskärningen år från år

Första årets beskärning görs i samband med planteringen vid vårplantering eller på våren efter en höstplantering

Välj ut 3 – 4 huvudgrenar i spiral runt stammen med cirka 10 – 15 cm avstånd från varandra och med så trubbig vinkel som möjligt. Ta bort konkurrentskottet som växer parallellt med toppskottet.

Toppa in sidogrenarna till 25 cm och toppskottet så det är cirka 25 cm högre än sidogrenarna.

Några viktiga grundprinciper
 • Välj grenar med trubbig grenvinkel, över 45°.
 • Ta alltid bort inåtväxande och kraftigt uppåtväxande grenar.
 • Ta alltid bort döda och skadade grenar som annars lätt blir inkörsport för sjukdomar.
 • Lägg snittet rätt – utanför grenkragen (den rynkade barken mellan huvud- och sidogren).
 • Beskär över välriktad knopp.

Andra och tredje året tar man bort skott som växer inåt och skott med spetsiga grenvinklar. Välj ut nya huvudgrenar från stammen med trubbig vinkel och toppa in fjolårets huvudgrenar och toppskottet något. När trädet nått lämplig höjd tas toppskottet ner till översta huvudgrenen.

Från och med fjärde året får trädet växa ganska fritt med endast mild beskärning i form av gallring och borttagning av döda och skadade grenar. Det viktiga är nu att få in ljus och luft i kronan genom att ta bort inåtväxande och kraftigt uppåtväxande grenar.

Resultatet blir bäst om man helt tar bort äldre grenar medgammal fruktved, istället för att gallra bort smågrenar här och där. Om man tittar på trädet på håll och från olika vinklar så ser man lättare vilka hela grenar man kan ta bort.

Plommon och körsbär

Plommon och körsbär bör beskäras varsamt. Det räcker att gallra ur det som är torrt, skadat eller sjukt och eventuellt toppa in grenar som växer alltför yvigt.

I övrigt bör dessa träd få växa fritt. Grenar som vissnat under sommaren är troligtvis angripna av blom- och grentorka, en svampsjukdom som kommer in via blomman och sedan sprider sig vidare i trädet. De bör tas bort så fort som möjligt.

Föryngring

Gamla risiga fruktträd som växer dåligt kan föryngras genom kraftig beskärning.

Huvudgrenarna skärs in kraftigt. Spara några välriktade sidogrenar som får fungera som saftledare. Föryngringen kan och bör delas upp på flera år för att inte chocken ska bli för stor för trädet. Efter beskärningen kommer en kraftig nytillväxt. Gallra bland de skott som kommer och spar några som får bli nya sidogrenar.

Vill man byta sort på fruktträdet kan man passa på att ympa in denna i samband med föryngringen. Ympningen sker med så kallad barkymp. Lämplig tid är vid savstigningen på våren.

Bärbuskar

Bärbuskar bör också beskäras regelbundet för att ge största möjliga skörd.

Hallon

Hallon ska beskäras eller rättare sagt gallras varje år. Hallon bär skörd på fjolårsskott. Efter skörd är dessa skott förbrukade och tas bort för att ge plats för de nya skotten som ska ge skörd nästa år.

Gallra även bland de nya skotten. Lämplig mängd är 8–10 skott per löpmeter. I för täta hallonrader trivs svampsjukdomar och skadedjur.

Hösthallon är en ny typ av hallon som ger frukt på årsskotten. De ska klippas ner helt på hösten.

Vinbär och krusbär

Svarta vinbär bör beskäras varje eller vartannat år medan röda vinbär och krusbär klarar sig med vart 3:e–4:e år. Svarta vinbär ger bäst skörd och störst bär på tvåårsskott.

En årlig gallring med ungefär en tredjedel av busken rekommenderas. Äldre grenar tas då bort. Ta bort nerliggande grenar som är svåra att plocka och lätt växer fast. Ta bort hela grenar ända ner till basen. Använd grensax

Redskap

Det är viktigt att ha bra redskap som ger fina snitt. Snygga släta snitt läker snabbare. Basredskapen i beskärningsarbetet är sågen, sekatören och grensaxen. Sågen kan antingen vara en bågsåg med vridbart blad som kommer åt bra i snäva grenvinklar eller en grensåg med fast blad, som är bättre än bågsågen för grövre grenar.

Helst både och.

Vid val av sekatör bör man välja en med så kallat rörligt mothåll för att få snyggast snitt. Skäret ska vara av kvalitetsstål. Det ska vara lätt att ta av och slipa eller byta ut.

Välj kvalitetsredskap – de håller i längden! Hellre de nödvändigaste av bra kvalitet än en massa specialredskap av sämre kvalitet.

För gamla träd är man beroende av en bra stege. Aluminiumstegar är lättast att hantera. Använd alltid stege i stället för att klättra eller använda stångsåg som lätt skadar trädet.

Grensaxen används främst till buskbeskärning för att komma åt långt ner i busken, men är även till för något grövre grenar i träd som inte sekatören tar.

 

Ladda ner artikeln som pdf
Text: Solveig Sidblad
Bilder: Han Veltman

I samarbete med

Nu bygger vi om

Logga in på figuren uppe till höger för att komma till Mitt Coop och se din personliga information.

Vad mer är nytt?

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!