MedMera Bank

MedMera Bank har som huvudsyfte att administrera Coop MedMera Premieprogram, som ger medlemmarna i konsumentkooperationen förmåner i form av rabatter, checkar och erbjudanden, både hos kooperationen och ett antal partnerföretag. MedMera Bank ger ut och hanterar kooperationens cirka 3,5 miljoner Coop MedMera-kort. Banken ansvarar vidare för all kortinlösen inom konsumentkooperationen. Den tekniska infrastrukturen gör att banken ligger online med samtliga kassor i alla anslutna butiker.

Sedan 2007 driver MedMera Bank bankrörelse under Finansinspektionens tillsyn. Ett brett spektrum av finansiella tjänster erbjuds medlemmarna och butikerna inom konsumentkooperationen samt ett antal samarbetspartners.

Dessutom bistår MedMera Bank detaljhandeln med informations- och reklamtjänster, till exempel månatliga utskick av tidningen Coop Mersmak tillsammans med konto- och poängbesked samt premiecheckar och riktade erbjudanden till medlemmarna. I genomsnitt kommunicerar MedMera Bank med 1,1 miljoner svenska hushåll varje månad.

Positiv utveckling under 2008

MedMera Bank vänder sig i första hand till ett stort antal privatpersoner med erbjudande om inlåning och konsumtions krediter, knutna till Coop MedMera-kortet. MedMera Bank har en totalt sett låg riskexponering på kreditområdet samtidigt som en policy med låg riskprofil tillämpas för placeringarna. Huvuddelen av kunderna utgörs av privatpersoner men banken vänder sig även till statliga bolag, kommuner och landsting. Finanskrisen har under 2008 inte påverkat MedMera Bank nämnvärt. MedMera Bank har valt att följa Riksbankens räntesänkningar fullt ut.

Utvecklingen under det gångna året var positiv, både vad gäller tillströmningen av nya medlemmar och efterfrågan på finansiella tjänster. Under 2008 har intresset fortsatt att öka för Coop MedMera-kortet med VISA-koppling, som lanserades med stor framgång under 2007. Partnerprogrammet har också utökats under året, vilket ger kunderna ännu fler förmåner med MedMera-kortet. Bland annat har Löplabbet och Familjens Jurist tillkommit. Totalt har detta bidragit till en volymökning för premieprogrammet. KFs förvärv av landets största supermarketbutik, Daglivs, innebar också att antalet nya medlemmar ökade.

En av de mest populära förmånerna i Coop MedMera-programmet är Hotellpremien. Medlemmarna erbjuds förmånliga priser på ett stort antal hotell i Sverige och övriga Norden samt ett flertal storstäder i Europa. Sedan starten har över 2 miljoner bäddnätter bokats, varav cirka 570 000 under 2008.

MedMera Bank har flyttat fokus från att huvudsakligen fungera som en serviceorganisation för resten av konsumentkooperationen till att också alltmer aktivt utveckla och sälja nya och befintliga produkter. Genom att etablera säljteam och säljcoacher kan banken ge butiker och konsumentföreningar mer stöd i att erbjuda produkterna till medlemmarna.

Under året lanserades möjligheten att bli medlem i konsumentkooperationen via internet, vilket har haft stor framgång.

Teknikutveckling i framkant

Coop MedMera-kortet är också ett viktigt verktyg för att höja servicegraden och utveckla tekniken i butikerna. Utveckling av nya tjänster pågår ständigt. Sedan några år tillbaka finns möjligheten för kunder som har Coop MedMera-kortet att själva scanna varorna i butiken, vilket underlättar utcheckning och betalning. Under året har dessutom ett antal butiker utrustats med snabbkassor med självbetjäning, en tjänst som uppskattas av kunder i storstäder som handlar få varor och har bråttom.

En stor del av teknikutvecklingen handlar också om säkerhet, vilket blir allt viktigare. Hantering av kortnummer och personuppgifter regleras i lagstiftningen och kräver avancerade tekniska lösningar för att förhindra brott och bedrägerier. För att uppnå högsta möjliga säkerhet utvecklas avancerade datalagringssystem liksom teknisk utveckling av korten.

Under den senaste perioden har lansering av nya produkter och samarbete med nya partners prioriterats. Ökad medlemsnytta är det viktigaste samtidigt som MedMera Bank och Coop Sverige gemensamt strävar efter att även stärka affärsnyttan. Framförallt ska premieprogrammet och kunddatabasen användas på ett sätt som innebär en tydligare koppling mellan Coop MedMera-kortet och butikerna. Därigenom kan också den ekonomiska nyttan för medlemmarna öka.

Genom tilläggstjänster som till exempel Bistånd på köpet, kan medlemmarna enkelt skänka pengar för att bidra till att minska fattigdomen i världen. Därigenom tillför MedMera-programmet också samhällsnytta. Den rådande lågkonjunkturen kommer att påverka resultatet under det kommande året och åtgärder för att möta denna kommer att ha ett starkt fokus under 2009.

MedMera Bank

Styrelse: Ordförande Lars Idermark, Johnny Capor, Kent Ryberg, Thomas Johansson, Laszlo Kriss, Håkan Smith, Karl Wistrand, Jeanette Franzén (facklig representant), Anne-Marie Rydergren (facklig representant), ersatt av Susanne Hansson februari 2009)

Vd: Ivar Fransson

Omsättning exkl moms: 305 mkr

Resultat efter finansnetto: 19,6 mkr

Medelantal anställda: 53

Relaterad Information

Läs mer på coopmedmera.se