Användarvillkor för Coop Medlemspanel

Om Coop Medlemspanel

Coop Medlemspanel är ett verktyg för Coop Sverige AB (Coop Sverige) att enkelt, snabbt och bekvämt inhämta synpunkter från innehavare av Coop MedMera-kort (Medlem). Den som ansluter sig till Coop Medlemspanel (Paneldeltagare) ges möjlighet att medverka i undersökningar som skickas till Paneldeltagarens vid anslutning angivna e-postadress.

Paneldeltagare kan medverka i undersökning under förutsättning av att Paneldeltagare passar in i den målgrupp Coop Sverige bestämt för varje aktuell undersökning.

Som tack för Paneldeltagares medverkan i undersökning erhåller Paneldeltagare Panelminuter som kan omvandlas till rabatt eller annan förmån, vilka kan nyttjas i butiker under varumärket Coop (Coop-butiker).

Inträde, deltagande, utträde, uteslutning, inaktivitet m m

Fysisk person boende i Sverige som är medlem i en av de svenska konsumentföreningar som äger Kooperativa Förbundet (KF), ek för, och som därmed är Medlem kan ansluta sig till Coop Medlemspanel. Endast en anslutning per Medlem får ske. Skulle Coop Sverige upptäcka flera anslutningar för samma Medlem äger Coop Sverige rätt att avregistrera alla anslutningar utom en.

Paneldeltagare väljer själv vilka av de utsända undersökningarna som Paneldeltagare deltar i.

Coop Sverige äger rätt att inaktivera Paneldeltagare som inte deltagit i undersökning de senaste tolv (12) månaderna. Inaktivitet innebär att Paneldeltagarens Panelminuter inte kan användas och att Paneldeltagaren inte heller får några inbjudningar till nya undersökningar. För att återaktivera sitt deltagande i Coop Medlemspanel behöver Paneldeltagaren kontakta Coop Sverige och begära återaktivering. Då blir dennes status åter aktiv och intjänad Panelminuter blir åter tillgängliga för användning.

Paneldeltagare kan när som helst begära utträde ur Coop Medlemspanel.

Coop Sverige äger rätt att avregistrera Paneldeltagare, t ex på grund av inaktivitet under en längre period eller på grund av misskötsel.

Panelminuter

Som ersättning för Paneldeltagares medverkan i Coop Medlemspanel erhåller Paneldeltagare Panelminuter. Panelminuter utges efter genomförande av fullständig undersökning och antalet Panelminuterberor på undersökningens omfattning. Paneldeltagare informeras om aktuell ersättning inför varje undersökning samt om hur lång tid en undersökning förväntas ta.

Panelminuter registreras av Coop Sverige per Paneldeltagare och kan användas för att erhålla rabatt eller andra förmåner i Coop-butiker.

Panelminuter kan omvandlas till rabatt eller annan förmån först när Paneldeltagares totala antal Panelminuter uppgår till eller överstiger ett visst antal. Villkor för användning och omvandling kan komma att ändras, vid var tid gällande villkor för användning av Panelminuter finns på www.coop.se.

Coop Sverige äger rätt att avregistrera Paneldeltagares Panelminuter för specifik undersökning om Paneldeltagare fuskar i undersökningen, t ex genom att ange andra bakgrundsvariabler avseende kön och ålder än vid anslutning till Coop Medlemspanel eller genom att besvara undersökningen orimligt snabbt.

Vid Paneldeltagares utträde ur Coop Medlemspanel dras ej utnyttjade Panelminuter tillbaka oavsett om utträde sker på Paneldeltagares eller Coop Sveriges initiativ.

Vid inaktivering av Paneldeltagare fryses Paneldeltagares möjlighet att nyttja Panelminuter, vilka dock kvarstår på Paneldeltagares minutkonto till dess aktivering eller utträde sker.

Behandling av personuppgifter samt samtycke

I samband med anslutning till Coop Medlemspanel och, i förekommande fall, deltagande i undersökningar genom Coop Medlemspanel registreras uppgifter om Paneldeltagaren. Ändamålet med detta är att administrera undersökningarna i Coop Medlemspanel samt att samla och analysera information till grund för att kunna erbjuda Medlemmar och kunder bättre varor, butiker och andra tjänster. Coop Sverige kan genom samkörning med annat register komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god registervård.

Uppgifter kan komma att lämnas ut till Kooperativa Förbundet (KF), ek för (KF), konsumentförening ansluten till KF, eller bolag inom KF-koncern som beställt undersökning från Coop Sverige, för de ändamål som anges ovan och enligt avtal med Coop Sverige. Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra för behandling för Coop Sveriges räkning. Utöver detta kan Coop Sverige enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan.

I samband med anslutning till Coop Medlemspanel ger Paneldeltagare sitt samtycke till att Coop Sverige behandlar personuppgifter och svar i undersökning för ovanstående ändamål. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Coop Sverige.

Ändring av villkor

Coop Sverige äger rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Paneldeltagares godkännande. Vid var tid gällande villkor finns på www.coop.se. Paneldeltagares fortsatta deltagande i undersökningar efter ändring av användarvillkoren innebär att Paneldeltagare accepterat ändringen. Om Paneldeltagare inte godkänner ändring av användarvillkoren äger denne rätt att begära utträde ur Coop Medlemspanel.