Valberedningens arbete

Coop Mitts valberedning består av tre ledamöter. Den arbetar efter en instruktion som fastställdes av 2021 års stämma.

Enligt instruktionen ska valberedningen föreslå stämman val av stämmans ordförande samt ledamöter och ordförande i styrelsen. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, mångfald, ålder och kön.

Valberedningen ska också föreslå stämman arvoden och andra ersättningar.

Valberedningens arbete - rapport 2020-2021

December 2020 
Den 7 december hade centrala valberedningen ett Teams-möte med ordförande Maria Rudolphi och vd Meta Persdotter för att informera oss om styrelsens arbete och framtida utmaningar. Diskuterade styrelsens sammansättning och kompetensprofiler utifrån information från styrelsen gällande kommande behov av kompetens och utvecklingsområden. Vidare diskuterades arbetet inför valen av ägarombud. Vid träffen diskuterades också den styrelseenkät som genomförts.

December 2020 – Januari 2021
Valberedningen har kontaktat och fört samtal med de styrelseledamöter som står för omval samt ordförande Maria Rudolphi.

Vidare har också samtal förts om eventuella nya framtida ledamöter, i syfte att hitta en lämplig sammansättning med tanke på framtidens utmaningar.

Valberedningen har också till uppgift att se över arvoden och andra ersättningar. För Coop Mitt gäller fortfarande att föreningens arvoden och andra ersättningar ska vara lättöverskådliga. Vårt mål som förening har också alltid varit att vid en jämförelse med de andra konsumentföreningarna ska vår förening inta en placering i mitten.

 Valberedningens arbete har genomförts via Teams- och telefonmöten samt e-post.

December 2020
Vid styrelsesammanträdet via Teams den 11 december deltog Anders Franck, för att få en inblick i styrelsearbetet.

Januari 2020
Valberedningens olika förslag sammanställs och presenteras.

April 2021
Coop Mitts centrala valberedning inför 2021 års stämma.

Anders Franck, Gävle
Anna-Karin Widehammar, Hudiksvall
Kenneth Östberg, Norberg