Om valberedningen

 

Coop Mitts valberedning ska bestå av 3 ledamöter.

Stämman väljer valberedning på förslag av styrelsen till och med nästa ordinarie stämma i Coop Mitt. Stämman utser ordförande i valberedningen bland valberedningens ledamöter.

Valberedningsledamot som inte omvalts som ombud har närvaro- och yttranderätt på stämman.

Valberedningen ska föreslå stämman val av stämmans ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.

Valberedningen ska föreslå antal styrelseledamöter, lägst fem och högst tio, samt föreslå ordförande och ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens och mångfald.

Valberedningen ska informera om medlemmarnas möjlighet att nominera kandidater till olika uppdrag inom Coop Mitt.

Valberedningen ska lämna stämman förslag på arvoden och andra ersättningar som ska utgå till styrelsens ordförande och ledamöter i styrelsen samt ledamöter i valberedningen. Valberedningen ska även lämna stämman förslag på arvoden och andra ersättningar som ska utgå till ägarombud, ersättare för ägarombud och valberedningen för ägarombud.

Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

Som underlag för sina förslag skall valberedningen

  • bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av läge och framtida inriktning
  • fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
  • genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna skall beaktas.

Valberedningens olika förslag ska presenteras i kallelsen till stämman och på Coop Mitts hemsida.

I anslutning till att kallelsen utfärdas skall på Coop Mitts hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:

  • ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
  • uppdrag i företaget och andra väsentliga uppdrag
  • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen

En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska också lämnas på hemsidan.

Coop Mitts centrala valberedning

Vid Coop Mitts föreningsstämma 2020 valdes:

Anders Franck, Gävle, sammankallande
Kenneth Östberg, Norberg
Anna-Karin Widehammar, Hudiksvall