Vår strategi för ett levande hav

Tillståndet i havet engagerar många av kooperationens medlemmar. För att svara på medlemmarnas oro har Coop gjort en djupgående analys av miljöpåverkan från vår försäljning av fisk och andra produkter från havet. Analysen har lett fram till Coops havsstrategi.

Strategi för minskad påverkan

Det har blivit tydligt att det inte räcker med att fisket följer de lagar och regler som finns – det krävs mer. Dagens fiske- och odlingsmetoder sätter stor press på ekosystem och fiskbestånd. Vår vision är att Coop ska anses vara den trovärdigaste och mest drivande aktören för ett levande hav. Coop ska vara en pådrivande kraft för ett levande hav och uthålligt fiske. Vi vill att kunder och medlemmar enkelt och med gott samvete ska kunna köpa fisk och skaldjur i Coops butiker.

Därför arbetar Coop för att:
1.
Ta vara på de goda alternativen
För att gynna de goda alternativen ställer vi krav på kontrollerat fiske med full spårbarhet och hållbara fångstmetoder. Vi arbetar också för att öka andelen miljömärkt fisk.

2. Stoppa de dåliga alternativen
Coop har tagit fram Coops fisklista som ska styra våra inköp av fisk och havsprodukter. Listan är en sammanvägning av fiskguider från WWF, Miljöstyrningsrådet, MCS (Marine Conservation Society) och Incofish. Coops fisklista bygger på principen att fisket ska vara spårbart, fiskat med rätt redskap, på rätt bestånd samt att kvoterna ska vara vetenskapligt godkända.
Vi har också beslutat att inte sälja bomtrålad fisk. Bomtrålning gör mycket stor skada på havsbotten och forskare och miljöorganisationer rekommenderar att man slutar att fiska på detta sätt.

3. Öka och sprida kunskap
Coop har en intern expertgrupp för ett levande hav, förstärkt med inbjuden expertis. När det gäller odlad fisk ställs krav på att leverantörerna ska redovisa odlingsmetoder och foder.
Coop har byggt upp egen kunskap om tillståndet i havet. Vi arbetar med havsfrågorna i marknadsföring och kommunikation. Samtidigt informeras leverantörerna om Coops syn på fisk och miljö och hur vi kommer att utveckla våra krav i framtiden.

4. Bidra till att hejda indirekt påverkan från övergödning, klimatförändring och miljögifter
Coop arbetar för ökad försäljning av ekologiska produkter. Dessa har en lägre negativ miljöpåverkan genom mindre kemikalieanvändning. Coop arbetar också för att minska utsläppen från transporterna genom att lägga över fler varutransporter på järnväg.