Fiskar vi inte säljer

Här följer exempel på vanligt förekommande fiskar i handeln som vi inte säljer och varför vi inte gör det. Vi för ständigt en dialog med bland annat WWF, SNF och andra intressenter om Coops fisklista.

Tigerräka / Scampi /Jätteräka Penaeus monodon mfl
Coop har tidigare tagit bort alla jätteräkor på grund av att både vilda och odling av tropiska räkor är förknippade med många problem, både miljömässiga och sociala. Nu finns ASC certifierade jätteräkor på marknaden. Coop har värderat information om certifierade räkor och behåller förbudet mot att sälja jätteräkan. Vi stödjer ASC som är en hållbarhetsmärkning för odlad fisk, men vi vill se hur ASC märkningen utvecklas inom odlad fisk i detta fall främst Vietnam och Sydostasien. Coops fisklista uppdateras regelbundet och i det arbetet kommer även ASC certifierad jätteräka att värderas för godkännande eller fortsatt ej acceptabel.
Som alternativ finns MSC-märkta Kungsräkor i Coops butiker.

Havskatt Anarhichas lupus – vildfångad
Havskatten är en bottenlevande fisk som reproducerar sig långsamt – det tar 6 år innan de blir könsmogna. Därför är den väldigt känslig för fiske. I svenska vatten klassas havskatten som starkt hotad och landningsdata visar på en nedgång mellan 75 och 90 procent under den senaste tioårsperioden. Situationen i övriga vatten är osäker men bedöms vara liknande och därför säljer Coop inte vildfångad havskatt överhuvudtaget. Odlad havskatt är ok. 

Marulk Lophius piscatorius
Marulken är en bottenlevande fisk som växer och reproducerar sig långsamt – det tar minst sex år innan honan blir könsmogen. Därför är den väldigt känslig för fiske. Kunskapen kring hur mycket marulk som finns är bristfällig och man vet inte heller hur marulken klarar det fiske som sker. Därför säljer Coop enbart marulk fångad med garn eller långlina vid Island. I dagsläget inte marulk.

Tonfisk Blåfenad – Thunnus thynnus , Sydlig Blåfenad – Thunnus maccoyi
Det finns ett flertal olika arter av tonfisk som alla fiskas hårt. Under de senaste tio åren har fångsterna av  tonfisk fördubblats, en utveckling som inte är hållbar. Blåfenad tonfisk är den mest utsatta arten, men även andra är under hårt tryck. Coop säljer inte Blåfenad eller Sydllig Blåfenad tonfisk.

Pigghaj Squalus acanthias – Nordsjöål
Pigghajshonan blir könsmogen vid 12–14 års ålder och föder då 4–8 levande ungar efter en fosterutveckling på 18–22 månader. Pigghajen är mycket känslig för hårt fiske då det tar lång tid att ersätta uppfiskade individer. Pigghajen är fredad i Sverige och det råder fiskeförbud. I Nordostatlanten anses den vara akut hotad. Coop säljer inga hajarter. 

Sillhaj Lamna nasus – Håbrand
Sillhajshonan blir könsmogen vid 13 års ålder och föder då 1–4 levande ungar. Sillhajen är mycket känslig för hårt fiske då det tar lång tid att ersätta uppfiskade individer. Sillhajen är fredad i Sverige och det råder fiskeförbud. I Nordostatlanten anses den vara akut hotad. Coop säljer inga hajarter.

Tigerräka / Scampi /Jätteräka Penaeus monodon mfl
Både fångst av vilda tropiska räkor och odling är förknippade med många problem, både miljömässiga och sociala. Coop säljer inte odlade tigerräkor. Som alternativ finns MSC märkta Kungsräkor.

Ål Anguilla anguilla
Den europeiska ålen är ett gemensamt bestånd som uppskattas ha minskat med 99 procent jämfört med 1950-talet på grund av hinder i vandringsvägar och hårt fiske. Ålen fortplantar sig endast en gång under sin livstid – i Sargassohavet – och är därför mycket känslig som art. Ålen klassas som akut hotad och riskerar att försvinna för gott. Sedan ett antal år tillbaka säljer inte Coop ål överhuvudtaget.