Hur går ekologisk uppfödning till?

Ekologisk uppfödning i Sverige ska utgå från djurens naturliga beteende och främja djurens hälsa och välfärd. Här får du exempel på hur ekologisk uppfödning bedrivs.

Djuren ska få utlopp för sitt naturliga beteende. Det vill säga flockdjur ska gå i flock, kunna ströva fritt och beta, böka i marken och gyttjebada (grisar), ges avskildhet vid födande med mera.

De nyfödda ungarna ska dia råmjölken och sedan födas upp på det egna djurslagets mjölk. Avvänjningen sker när det är naturligt för arten, ofta senare än i konventionell uppfödning. Alla ekologiska djur går ute på bete på sommaren, även grisar och fjäderfä.

Vintertid får nötkreatur och höns hållas inne hela dygnet, medan andra djurslag ska ha möjlighet att gå ut i rastgård.

Fodret - ekologiskt odlat

Fodret är ekologiskt odlat det vill säga utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och kommer huvudsakligen från den egna gården. Alla djur ska ha fri tillgång till grovfoder. Alla idisslare föds i huvudsak upp på grovfoder (bete, hö, ensilage) och andelen kraftfoder är begränsad.

God omvårdnad ger friska djur

Ett gott ”djuröga” och en god omvårdnad om djuren syftar till att få så naturligt friska och välmående djur som möjligt. Inga mediciner i förebyggande syfte får förekomma. Om ett djur blir sjukt ska det tas om hand på bästa sätt.

Särskilda regler vid slakt

All hantering av djuren i samband med slakt, inklusive transport, ska ske lugnt och utan stress. KRAV-djuren särbehandlas och särskilda regler finns för att slakten skall ske under värdiga former.

Så lever en eko-höna

Den ekologiska hönan har möjlighet att gå ute när vädret tillåter och slipper då sitta i bur. När hönan på vintern går fritt inomhus har hon gott om utrymme. Hon får ekologiskt foder som bara består av naturliga råvaror. Hon sover på en pinne, hon lägger sina ägg i ett rede och sandbadar när hon vill.

Så lever en eko-kossa

Den ekologiska kossan får röra sig fritt ute på ängarna under en stor del av året. Hon får bara ekologiskt foder och ska ha fri tillgång till hö eller annat grovfoder. Hon sover i en välströad liggplats utan spaltgolv. Hon får vara för sig själv när hon ska kalva och kalven får alltid dia och vara med sin mamma den första tiden efter födseln. Kalven får på så sätt i sig råmjölken med alla dess för immunförsvaret viktiga ämnen.

Så lever en eko-gris

Den ekologiska grisen har möjlighet att gå ute året om. På sommaren betar den fritt och får vattensvalka i exempelvis ett gyttjebad och kan böka med sitt tryne. Hon får ekologiskt foder och har fri tillgång till hö eller annat grovfoder. Kultingarna får vara kvar hos mamman i minst sju veckor. Den ekologiska grisen är totalt sett friskare med färre luftvägssjukdomar, bölder och beteendestörningar.