Äpple med insektsskada

Skadegörare på fruktträd

Det finns ett antal fjärilslarver, bladlöss och andra smådjur samt ett flertal svampar som angriper fruktträd.

Under många år har kemiska preparat varit den enda metoden som har rekommenderats för att göra sig kvitt skadegörarna, men nu vet man att dessa medel ofta gör mer skada än nytta.

Det gäller istället att lära sig av naturens egna ekologiska system, störa skadegörarna och gynna deras naturliga fiender. Att helt utrota dem är omöjligt och inte heller önskvärt, bara att skapa balans och minimera skadorna.

Många sjukdomar och skadedjur är specialiserade på ett enda växtslag, medan andra kan göra skada på ett flertal arter.

Skadedjur

RÖTT SPINN, Panonychus ulmi, angriper alla fruktträd men föredrar äpple och plommon. Djuren är så små att de bara kan ses genom lupp då de sitter på bladens undersida. Starka angrepp förstör skottspetsar och blomanlag. På hösten och vintern ser man de klart röda äggsamlingarna på grenar och knoppspetsar.

STINKFLYN, Lygus-arter Plesiocoris rugicollis m fl, suger på unga blad och kart så att frukten blir knölig.

BLADLOPPOR, Psylla mali (på äpple), P. pyri m.fl. (på päron), är små sugande insekter som sitter på blomskotten. I loppornas sötklibbiga exkrement växer sotdaggsvampar. Blomning och fruktsättning kan reduceras betydligt vid starka angrepp.

BLADLÖSS, Aphis pomi, Dusaphis plantaginea m.fl. upptäcks lättast genom den klibbiga honungsdaggen som droppar på bladen och genom att myror klättrar i trädet. Bladlössen suger på unga skott och blomknoppar, som skadas.

ÄPPELBLOMVIVEL, Anthonomus pomorum, är en liten skalbagge som lägger sina ägg i äppelblomknopparna, som då aldrig slår ut, utan blir bruna och uppblåsta.

Små angrepp i stora träd gör mer nytta än skada och fungerar snarare som en kartgallring. På små träd kan dock fruktsättningen utebli helt.

FROSTFJÄRIL, Operophtera brumata, vars larver vid svåra angrepp kan kaläta hela träd. De vinglösa honorna klättrar upp på stammen efter de första frostnätterna på hösten för att lägga de övervintrande äggen.

KNOPPVECKLARE OCH FRUKTSKALVECKLARE, Pandemis cerasana, Archips podana m.fl. gnager och spinner samman blad i skottspetsarna eller gnager ytliga gångar på frukten som döljs under sammanspunna blad.

ÄPPELVECKLARE, Cydia pomonella, är en fjäril som lägger sina ägg på bladen eller på frukterna i månadsskiftet juni/juli. Efter att ha ätit ur kärnhuset gör larven en stor gång ut ur äpplet och förpuppar sig under barken eller i andra skrymslen i trädet.

RÖNNBÄRSMAL, Argyresthia conjugella, är en annan liten fjäril som föredrar rönnbär, men rönnbärsfattiga år kan man räkna med större angrepp på äpple. I varje angripet äpple finns fl era larver som gör smala slingrande gångar. När larven lämnat frukten spinner den sig ner i en tråd och förpuppas i marken.

PLOMMONSTEKEL, Hoplocampa minuta, lägger sina ägg under blommornas foderblad. Larverna som kläcks kryper in i fruktkarten och äter upp kärnan. En larv behöver flera frukter för att utvecklas och man ser angreppet på de små utgångshålen på frukterna som p.g.a. angreppet ramlar av i förtid. Förpuppningen sker i marken och nästa år kläcks nya steklar.

KÖRSBÄRSFLUGA, Rhagoletis cerasi, är endast 3–4 mm lång med en karakteristisk trekantig gul fläck på översidan. Flugan lägger sina ägg under skalet på karten och oftast upptäcker man inte angreppet förrän vid skörd. Bären är då förstörda av de små fotlösa fluglarverna som sedan förpuppas i marken.

Svampsjukdomar

ÄPPELSKORV, Venturia inaequalis, PÄRONSKORV, V, pirina, är svampsjukdomar som övervintrar med nedfallna blad och på fruktträdets grenar. När värmen kommer och fuktigheten ökar, infekterar svampen trädens blad som får mörka fläckar som sedan blir svarta.

Senare under sommaren sprider sig svampen till frukten som får svarta ”skorviga” fläckar. Vid svåra angrepp spricker frukten.

BLOM OCH GRENTORKA, GRÅ MONILIA, Monilia laxa, är en svamp som börjar växa på blommornas pistiller som då vissnar. Vissnandet sprider sig via blomklasarna ner i grenarna som torkar och dör. Vanligast på körbär men även äpplen kan angripas.

GUL MONILIA, FRUKTMÖGEL, Monilia fructigena. Frukterna får ringar av svampiga vårtor och skrumpnar sedan. Det sitter ofta kvar på träden hela vintern.

FRUKTTRÄDSKRÄFTA, Nectria galligena, är en svamp som angriper grenar och stam. Barken får mörka partier som sedan sjunker in och spricker. Under vintern bildas små röda vårtlika fruktkroppar som sprider sporer. Svampen får lättare fäste i träd med sår och frostskador samt i grenpartier med skorv.

PUNGSJUKA, Taphrina pruni. Svampen drabbar mottagliga plommonsorter som Allmänt gulplommon. Frukterna blir långa, gurkliknande, kärnlösa och täckta med en gråvit svamppäls.

Sjukdomar av virus, bakterier eller fysikaliska faktorer

STENSJUKA brukar man tala om när päron blir små, knöliga och stenhårda. Ibland är det bara delar av frukten som angrips. Då kan man misstänka att det är stinkflyn eller andra sugande insekter som sugit på karten. Det finns också virus som överförs redan när man ympar och då blir hela trädet infekterat. Borbrist kan också ge samma symptom.

GUMMIFLÖDE drabbar främst körsbär men även plommon. Kådliknande vätska tränger ur frukterna och/eller på stam och grenar. Insektssting eller starkt växlande förhållanden mellan väta och torka kan vara en orsak men för körsbär är det vanligare att bakterien Pseudomonas morgonsprunorum orsakat gummiflödet.

Åtgärder mot skadegörare

Plantera friska, kontrollerade träd. Välj motståndskraftiga sorter. Placera dem på bästa plats i trädgården och tillgodose växtens behov av näring och vatten. Se till att växtplatsen är väl dränerad.

Skadedjur

  • Spruta med mineralolja vid knoppsprickningen mot övervintrande ägglarver, puppor m.m.
  • Plocka larver och angripen frukt.
  • Sätt upp fågelholkar, gynna naturliga fiender som blomflugor, nyckelpigor och tvestjärtar. De sistnämnda äter bladlöss och insektslarver och trivs i blomkrukor fyllda med mossa som hängs mot trädstammen.
  • Blanda 1 liter mjölk (ev. filmjölk) med 10 liter vatten och 1 msk såpa. Blandningen sprutas ut i en fin dimma över trädet, först vid grön spets före blom sedan direkt efter blom. Denna blandning används av biodynamiska odlare och anses ha effekt på ett flertal insekter som finns på träden runt blomningstiden.
  • Borsta trädstammar med mjuk rotborste och ”måla” dem med en blandning av lera, kogödsel och kalk. Många skadegörare övervintrar under barkflagor på stam och grenar.
  • Häng upp insektsfällor för äppelvecklare och rönnbärsmal vid tiden för blomning.
  • Spruta med Bacillus thuringiensis mot fjärilslarver.
  • Sätt limringar på trädstammarna på hösten för att fånga frostfjärilshonor.
  • Om träden angrips av insekter som förpuppas i jorden kan man täcka marken under träden med plast eller fiberduk som med jämna mellanrum vittjas på larver.

Svampsjukdomar

Beskär träden så att ljus och luft släpps in i kronan. Ta bort angripna grenar blad och frukter. Noggrann hygien – rengör beskärningsverktygen. Använd sårsalva på renskurna kräftangrepp.

Virus och bakterier

Går inte att bota. Ta bort sjuka träd och plantera nya certifierade träd, som är garanterat virusfria.

 

Text: Ingela Jagne,
Göteborgs Botaniska Trädgård
I samarbete med Riksförbundet Svensk trädgård

Nu bygger vi om

Logga in på figuren uppe till höger för att komma till Mitt Coop och se din personliga information.

Vad mer är nytt?

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!