Valberedningens arbete

Coop Mitts valberedning består av tre ledamöter. Den arbetar efter en instruktion som fastställdes av 2022 års stämma.

Enligt instruktionen ska valberedningen föreslå stämman val av stämmans ordförande samt ledamöter och ordförande i styrelsen. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, mångfald, ålder och kön.

Valberedningen ska också föreslå stämman arvoden och andra ersättningar.

Valberedningens arbete - rapport 2021-2022

December 2021
Den 2 december hade centrala valberedningen ett Teams-möte med ordförande Maria
Rudolphi och vd Magnus Wåhlander för att informera oss om styrelsens arbete och framtida
utmaningar. Diskuterade styrelsens sammansättning och kompetensprofiler utifrån
information från styrelsen gällande kommande behov av kompetens och utvecklingsområden.
Vidare diskuterades arbetet inför valen av ägarombud. Vid träffen diskuterades också den
styrelseenkät som genomförts.

December 2021 – Januari 2022
Valberedningen har kontaktat och fört samtal med de styrelseledamöter som står för omval
samt ordförande Maria Rudolphi.
Vidare har också samtal förts om eventuella nya framtida ledamöter, i syfte att hitta en
lämplig sammansättning med tanke på framtidens utmaningar.
Valberedningen har också till uppgift att se över arvoden och andra ersättningar. För Coop
Mitt gäller fortfarande att föreningens arvoden och andra ersättningar ska vara
lättöverskådliga. Vårt mål som förening har också alltid varit att vid en jämförelse med de
andra konsumentföreningarna ska vår förening inta en placering i mitten.


Valberedningens arbete har genomförts via Teams- och telefonmöten samt e-post.

December 2021
Vid styrelsesammanträdet via Teams den 10 december deltog Anders Franck, för att få en
inblick i styrelsearbetet.

Januari – februari 2022
Valberedningens olika förslag sammanställs och presenteras.

April 2022
Coop Mitts centrala valberedning inför 2022 års stämma.


Anders Franck, Gävle
Anna-Karin Widehammar, Hudiksvall
Kenneth Östberg, Norberg