Verksamhetsberättelse

Skriftlig beskrivning av Coop Norrbottens verksamhet, medlemmarnas aktiviteter, resultaträkning, balansräkning m.m.

Coop Norrbotten i korthet

Året som gick

Vd har ordet

Ordförande har ordet

Medlemsaktiviteter

Förtroendevalda

Stämmor

Motioner

Revisionsberättelse

Förvaltningsberättelse

Balansräkning kapital

Balansräkning tillgångar

Resultaträkning

Kassaflödesanalys

Noter