Rekordresultat för Coop Norrbotten 2020

Bokslutskommuniké 2020

 (Föregående år inom parentes)

 Nettoomsättning 2 731 (2 669) mkr

  • Rörelseresultat 60,5 (79,2) mkr
  • Resultat efter finansiella poster 76,8 (266,2) mkr
  • Investeringar i anläggningar uppgick till 59 (118) mkr
  • Soliditeten uppgick till 77,3% (74,4%)
  • Antalet medlemmar 141 829 (138 261) st.

 

Vd Peter Fjällborgs kommentar:

Coronaviruspandemin påverkade hela samhället väsentligt under 2020.

- Vår strategi, såväl som vårt flexibla arbetssätt, hjälpte oss att hantera utmaningarna på ett säkert sätt och att möta de förändrade konsumentbehoven till följd av pandemin. Vi såg en kraftig hamstring under mars månad och under sommaren saknade vi semesterfirande norrmän och finländare då gränserna stängdes och volymerna backade med cirka 15% vs 2019. Pandemin har också gjort att fler började handla sin mat via online, vår e-handel ökade med 287% 2020.

Vinsten kommer att återinvesteras i länet i form av nybyggnationer av tre nya butiker samt ombyggnationer där största ombyggnaden kommer att ske på Stora Coop Boden. Detta kommer över tid att generera fler arbetstillfällen i länet. Vinsten leder också till fler medlemsrabatter. Vidare så går en stor del av vår vinst till sponsring av olika slag i länet, till elit och barn- och ungdomsidrott, men även till välgörande ändamål så som Vilda Kidz och Lule Stassteater med sjukhusclowner. Vi arbetar även aktivt med hållbarhet där ett större projekt ”Tänk till för mindre spill” som vi initierar under 2021 kommer att leda till minskat matsvinn i våra butiker.

För 2021 är prognosförmågan fortsatt begränsad på grund av den pågående pandemin. Förutsatt att gränserna öppnas och att vi ser ökad trafik av både norrmän och finländare, uppskattar vi att handeln normaliseras under andra halvåret 2021. Under 2021 arbetar vi vidare med ständiga förbättringar och att se över vilka kostnadsförbättringar som vi kan göra.

-Jag är stolt över hur vi som organisation har navigerat i detta utmanande år med starkt fokus på hälsa och säkerhet. För mig bekräftar det att vi har rätt strategi och kultur på plats, så att vi snabbt kan agera på utmaningar och möjligheter. När pandemin fortsätter under 2021 kommer vi att fortsätta att skapa värde – säkert och hållbart, avslutar Peter Fjällborg.

För ytterligare frågor kontakta:

Peter Fjällborg, vd Coop Norrbotten, tel: 010-74 74 202/070-212 68 76

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av drygt 140 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 42 butiker, ca 740 årsanställda samt en omsättning på ca 2,7 miljarder kronor. 2020 vann Coop Norrbotten årets hållbarhetspris i Norrbotten vid Luleå Business Awards. Servicekontoret finns på Storheden, Luleå.