Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.

Offentlig funktion
 • stats- eller regeringschefer
 • minister (vice och biträdande minister)
 • riksdagsledamöter/parlamentsledamöter
 • ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade på den högsta beslutsnivån i staters folkvalda parlament,
 • domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
 • högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
 • ambassadörer, beskickningschefer
 • höga officerare i försvarsmakten, och
 • personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
Närstående till PEP

Med närstående avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barns make/maka, registrerad partner eller sambor samt föräldrar.

Känd medarbetare
 • fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
 • fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Nära förbindelse

En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärskoppling till en PEP (t.ex. sitter i samma bolagsstyrelse), utan skulle ha nära koppling till en PEP på ett annat plan så som via medlemskap i samma politiska parti eller ideella förening.

Varför ställer banken frågor om PEP?

Enligt penningtvättslagen behöver banken kontrollera vilka av bankens kunder som är personer i politiskt utsatt ställning

Jag har avslutat min anställning i offentlig funktion, är jag fortfarande en PEP?

Ja, åtminstone 18 månader efter avslutat uppdrag är du fortfarande att betrakta som en PEP.

Vill du ha ytterligare information?

Läs mer om PEP på bankernas branschförenings hemsida: https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/personer-i-politisk-utsatt-staellning-pep/

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!