Politiskt Exponerad Person

PEP är en förkortning av Politiskt Exponerad Person. En PEP är en person som har eller inom de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation, eller är anhörig eller medarbetare till en sådan person. Exempel på viktig offentlig funktion är stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, parlamentsledamöter, domare i högsta domstolen eller konstitutionella domstolar, högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, ambassadörer, beskickningschefer, höga officerare i försvarsmakten och personer som ingår i statsägda företags förvaltningsledning eller kontrollorgan. Banken är skyldig att ta reda på om du, som ansöker om att bli kund hos Banken, är en politiskt exponerad person eller ej. Därför kommer Banken ställa frågor till dig om detta. Du kan också behöva svara på följdfrågor med anledning av dessa frågor. Syftet med frågorna är att utröna om du är särskilt exponerad. Bankföreningen har gett ut ett faktablad som beskriver mer om PEP-reglerna. 

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!